Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
108. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Januar 1/11

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 Januar 1/11

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 434–435’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Januar
5
21/31; Druck: Gjörwell II, S. 442–444.

6
Ankunft des Abgesandten Johan Oxenstiernas, des Referendars Wulfrath. Bestätigung des Briefs
7
vom 14. Dezember. Mahnung, für den Frieden zu wirken, obgleich die Aussichten schlecht sind,
8
alles nach königlicher Instruktion. Wulfraths Angelegenheit. Bildnisse Axel Oxenstiernas, von
9
Farnbühler übersandt. Wünsche zur Eheschließung Johan Oxenstiernas und zum neuen Jahr.

10
Din uthskickadhe och referendarius Wulffrat ankom tillijka medh posten i
11
förgåår och brachte medh sig jempte breffven till Kungliga Majestät ochså et
12
aff den 14. Decembris till mig. Jag hafver Ditt breff till Hennes Majestät
13
sampt communicerade acterne så och et feltmarskalkens breff uthur Minden
14
läsedt och deras contenta förståt. Deras inneholdh ähr aff consideration och
15
behöfver et got betenkiande och fast resolution. Jag skall vinläggia mig, så
16
mykedt jag förmå, at driffva opå, ded Wulffrat må på besthe sättedt och medh
17
snaraste afferdat varda. At fredhen ståår i vijdha feltedt och all adparence ähr
18
mehra till krijgets continuation ähn fredzslut, ded kan jag döma icke allenast
19
aff vederpartens natur och sedvana så och härtill hollen proces, uthan och aff
20
nährvarende vår och våre allieredes stat och väsend. Doch gör Du väl och
21
försvarligst, at Du på alla möijeliga sätt vinlägger Dig om fredhen, serdeles på
22
ded slaget, som medh Trautmansdorff ähr afftaalt och affhandlat, så och at
23
soldatescan skeer contentament, och dette alt efter Kungliga Majestätz giffne
24
ordres. In modo procedendi tjänar fuller efter denne tijdz lägenheet ded lin-
25
drigaste best, och at alt medh Françoserne, så nähr man kan komma, afftales.
26
Men regeln och rettesnöret moste vara Hennes Kungliga Majestätz instruc-
27
tion och befalning.

28
Wulffrats, den jag befinner Dig välaffectionerat, saak skall jag gärna befordra,
29
såvijdt jag förmå, och eljest bevijsa honom all favor och courtoisie. Den Wir-
30
tenbergiske abgesantens monsieur Farenbillers person, qualiteter, affection
31
och tjänst ähr mig bekendh och i mitt godhe minne. Och tackar honom för
32
ded contrefaict i ståål inskuret och ded andhra, som han mig sendt haffver.
33
Jag skall gärna förskyllat. Bådhe ståålplåterne låge emot hvarandhre och vore
34
i ridandedt något glatte gjorde och hadhe fått en lijten skadha, doch icke så
35
mykedt contrefaictet.

36
Belangende Ditt giftermåål, ded önsker jag aff hjärtedt lycka till, välsignelse
37
aff Gudh och begges Edre godhe åthnöije. Mig och Din moder ähr hon een
38
kärkommen dotter. Och där jag förmedelst Eder bådhe motte genom Gudz

[p. 181] [scan. 237]


1
tillhjelp blijffva fadrafader, vore min verdzlige hugnad complet. Andre ratio-
2
nes , som Dig bevekt haffva, kan jag till en deel eftertenkia, och såvijdha jag
3
dem begriper eller mig inbillar, dem eij heller ogilla. Nu efter den högste
4
Gudh hafver techts at latha oss samptligen öfverleffva ded gamble åhredt, och
5
vij nu efter hvars lägenheet och ålder ähre medh lijffvedt och tilldrägelig helsa
6
inträdde i ded nya åhredt, så tackar jag den högste Gudh därföre, som vår
7
publike stat sampt medh ded gemene väsendet under med- och mootgång
8
hafver faderligen uppehollet och oss in privato beskyddat, och beder hans
9
gudomlige mildhet innerligen om continuation i dette ingongne åhredt ochså
10
länge honom teckes och oss nyttigt ähr. Enkannerligen giffva Dig et lycksa-
11
ligt got nyt och månge efterföljande behagelige åhr till Din mogne ålder,
12
giffva Dig lycko i Din commission, fulborda och välsigna Dit åstundade ech-
13
tenskap och hugne Eder å begge sijdhor affvärja all olycko, och efter sin
14
godhe vilje at vij ähn en gong motte finnas medh lijff och helsan, förähn vij
15
döö. Jag ändar nu härmedh mit breff, alldenstundh ded nu ähr nyåhrsdag,
16
som icke tillather mig mykedt schrijffvande.

Dokumente