Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
230. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 April 22/Mai 2

22
[ 206 ] / 230 / [ 242 ]

23

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


24
Stockholm 1648 April 22/Mai 2

25
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 478–479; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Mai
26
8/18; Druck: Gjörwell II S. 474–478.

27
Bestätigung des Briefs vom 5. April. Verzögerung der Übergabe von Johans Brief an die Königin
28
wegen der Frühjahrskur Axel Oxenstiernas. Wunsch nach schnellem Friedensschluß. Hoffnung
29
auf einen guten Ausschlag der Ehe Johans mit Margaretha Brahe. Bevorzugung des Reisewegs
30
über Wismar. Unsicherheit über die Verwendung Johans nach dem Friedensschluß infolge der
31
veränderten Verhältnisse am schwedischen Hofe. Vorbereitung der Eheschließung Erich Oxen-
32
stiernas .

33
Din schrijffvelse aff den 5. Aprilis medh bijföljande breff hafver jag väl und-
34
fonget och hvart och ett till sin rätte ort komma lathedt, undantagendes ded
35
till drotningen, hvilkedt jag ähnnu hafver behollet hoos mig inne för orsaker
36
skuldh, att jag ded sjelff moste öfverleffvrera. Hvilket icke hafver konet skee,
37
för ded jag med min vaanlige våår-cur ähnnu hafver varit belagdh. Dogh skall

[p. 431] [scan. 487]


1
jag medh förste lägenheet praesenterat och, såvijdha jag kan, Dig hvadh svar
2
som faller, förstendiga medh näste post.

3
De publicis schriffve jag fuller gärna och kunde väl tjena Dig till underret-
4
telse , men efter jag föga därmedh uthrettar, så veet och secreteraren Biörne-
5
kloo aldrabest att till Din information upteckia Dig consilierne här, så att jag
6
föga kan läggia därtill, föruthan ded ähr nu så länge tracterat. Och gåå Hen-
7
nes Majestätz breff här hoos. Ty vill jag ded latha bestå och denne gong inted
8
mehra röra därom ähn desse få ordh: Att Du ville så mykedt vinläggia Dig
9
som möijeligt ähr, att hjälpa saken till fredh. Ty sedhan ded såvijdha ähr
10
kommet, som jag sijr medh punctis iustitiae, gravaminum, Hessiske saken
11
och flere, så finner jag och någre andhre skääl, som tryckia fredz-önskan aff
12
mig, därom jag mehra och flitigare en annan gong skall schrijffva.

13
De privatis Tuis tjänar Dig dette till rättelse: Jag hafver aff Din schrijffvelse
14
till mig, så och uthur Ditt breff till Hennes Majestät, drotningen, förstått Din
15
åstundhan, att fullbordha Ditt påbegynte echtenskap medh fru M[argaretha]
16
B[rahe]. Sijr till en deel Dine skääl och beder Gudh aff hjärtat innerligen, att
17
giffva därtill lycka och välsignelse. Breffvedt à cachet volant mig tillskickat
18
hafver jag communicerat fru M[argaretha] B[rahe], den sig alt hafver lathet
19
behaga och följer uthi ded ena och andra mitt rådh så medh vägen sosom i
20
andra motto. Din svärmoder hafver jag taalt därom och uptecht henne breff-
21
vedz inneholdh, men icke hafft tillfelle ähnnu att läsa henne ded före, doch
22
henne förtröstat latha siedt medh första. Hon hafver ochså des innehold ad-
23
proberet . Ded sijr jag fuller och merker aff en och annan, de fast alle om
24
vägen peka på Wismar och dädhan åth Stade och Bremen, hvilken mening
25
ochså drotzeten greffve Peder

42
Per Brahe (1602–1680), schwedischer Reichsdrost; biographische Hinweise: APW [ II C 3 S. 158 Anm. 5. ]
påfaller. Och äro de fast i den mening, vägen
26
vara därhän säkrare och inted kosteligare, om sjön emot sjön compareredes,
27
och landhvägen hädhan på Götheborg mot landvägen ifrån Wismar på Boi-
28
tzenburg , dädhan till Stadhe nederåth Elffwen och på Bremen. Och meente
29
drotzeten, att den resan uthan stoor proces väl kundhe skee, så att hvadh
30
proces vara skulle, den kundhe begynnas i Bremen.

31
Om Din employ däruthe efter slutne fredhen till investiturens acceptation
32
eller något anned, eller om Du strax skulle avoceres dädhan, därom kan jag
33
inted säkert schrijffva. Jag skall fuller sökia, att förfara hvadh för intention
34
kan vara, dogh, som Du väl tenkia kan, måste ded skee medh försichtigheet i
35
en sak som dem mine angåår, alldenstundh tijderne sig mykedt haffva föran-
36
drat . Jag sijr skääl nogh, som komma mig till att tro, ded Du inted väl, om
37
Gudh spar lijffvedt och helsan, kant hastigt komma heem. Först fullbordan
38
aff fredzslutet, eller ded jag först seija skulle, fredzslutets ovissheet och osä-
39
kerheet . Sedhan att jag neplig sijr, hvem man Dig skulle föredraga till sollici-
40
tationen och acceptationen aff investituren, såframpt förnuftet och skääl giffs
41
visordh. Sijdst sijr jag, att en commission åth Pomern och Bremen moste gåå

[p. 432] [scan. 488]


1
uth, medh stenderne att fatta och sluta en richtigheet i landens regering och
2
privilegier. Till hvilken jag icke anned biller mig in, ähn at Du vist kommer i
3
förslag. Desse skälen ähr sådane, att jag fulleligen troor ded Dig att blijffva
4
däruthe en godh tijd anmodat varder; och kan fuller ändå finnas andre skäl,
5
som mig ded att troo beveker. Men om ded äffven så löper, hafver jag och
6
mine skääl att tvijffla om. Hvadh jag nu kan i tilkommande veka förfara här-
7
om , ded skall jag medh näste post latha Dig veta, ochså min mening om vä-
8
gen , den fru Margretha bequemest taga skall. Ty jag så finner saken vulen, att
9
hennes resa till Dig alldrabest matureras ju förr ju heller.

10
Din broder Erich

39
Erik Oxenstierna (1624–1656), jüngster Sohn Axel Oxenstiernas und 12 Jahre jüngerer Bruder
40
Johan Oxenstiernas, heiratete Elisabeth, Tochter Nils Brahes ( SMK V, S. 688).
hafver fått loff, att komma hijt öfver till mig på någre
11
vekor. Och söker jag att göra hans gifftermål richtigt medh greffve Nijlses
12
dotter. Jag ventar honom nu alla dagar. Den godhe Gudh vare i hans följe,
13
och bevare så och styre Eder allesamman.

Dokumente