Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
183. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 März 18/28

13
–/ 183 / [ 203 ]

14

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


15
Stockholm 1648 März 18/28

16
Kopie: RR (sv) fol. 365–366.

17
Beschaffung eines Passes für die Königin zu einer Badereise.

18
Bei den Gesandten in Osnabrück und Münster, såsom och hoos churfursterne af
19
Meintz, Cölen, Beyern och landgrefinnan af Hessen dersammastädz depute-
20
rade , solle gefordert werden, att thee vele skaffa Eder medh thet allraförsta
21
Keijsarens eget och å konungens af Spagniens vägnar erchiehertigens Leo-
22
poldh Willhelms

38
Leopold Wilhelm, Erzherzog von Österreich (1614–1662); Hinweise: APW [ II C 2 S. 80 Anm. 1 ] ; ebd. [ II C 3 S. 14 Anm. 4. ]
, dertill medh och churfursternes aff Meintz, Cölen och
23
Beyer sampt landgrefvinnans pass för högstbemält Hennes Maijestät, så att
24
Hennes Maijestät kan vara thermedh försäkrat, både i fram- och åtherreesan,
25
så och Hennes Maijestätz förblifvande och vistande vidh badet. Och på thet

[p. 338] [scan. 394]


1
passen må blifva så myckit krafftigare och alle conforme medh hvarandre, ty
2
tyckess oss vara bäst, att I först låte opsättia passet in forma och begera, att
3
bemälte gesanter the vele så laga, att passen på thet slaget kunne blifva af alle
4
principalerne uthfärdigade. Giöre Eder flijt heruthinnan, och så snart I passen
5
blifve mechtige, sender dem Hennes Maijestätt straxt tillhanda, efftersom vij
6
och å andre orther vele stella ordre till befordringh aff samma reesa.

Dokumente