Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
21. Königin Christina an Erskein Stockholm 1647 Oktober 9/19

20
–/ 21 /–

21

Königin Christina an Erskein


22
Stockholm 1647 Oktober 9/19

23
Kopie: RR (sv) fol. 2870–2871.

24
Vor allen anderen Ausgaben zu stillender Geldbedarf der Armee. Anerkennung der hohen Spesen
25
Erskeins.

26
Edert breef uthur Osnabrugh den 13. och 20. nästförleden månadz Septem-
27
bris

37
Die Berichte konnten nicht ermittelt werden.
, praesident och adsistentzrådh Alexander Erskein, ähre oss på ordinarie
28
posterna effter hvarandre väl tillhanda kombne. Och såsom I näst Eder huf-
29
vudhcommission om puncto satisfactionis militiae och armeens lyckellige
30
tillståndh och conservation besynnerligen ähre bekymbrade om penninge-
31
hjelp för feltmarskalcken och armeen och till den enda starckt påmahnas af
32
feltmarskalcken, att drifva opå så hoos oss som her Salvio, att armeen ther-
33
med kan och må blifva adsisterat och bijsprången, altså hafve vij och deropå
34
medh flijt och åhuga varit betänckte. Nu serdeles ther Beyerfursten hafver
35
brutit och feltmarskalcken måste taga sin marche hijtuth öfver, hafva och till
36
den endan och vidh thenne beskaffenheet och conjunctur af krigsväsendet i

[p. 30] [scan. 86]


1
Tysklandh befallat her Salvio , att låta alle andre assignationer på honom för
2
detta gjorde och pensionariorum besolldningar hvila, tilldes vintersubsidierne
3
kunne falla, så att armeen för all tingh kan af hemmasubsidierne blifva hul-
4
pen . Och efter vij väl kunna besinna, huru högnödigt thet ähr, att feltmar-
5
skalcken blifver secunderat medh mehra peninger, till hjelpa officererne och
6
artolleriedt medh, ty hafve vij och nu begärat af her Salvio, att ville vidh felt-
7
marskalkens niderkompst undsättia honom medh två eller halfannan tunna
8
gulldh. Och aldenstundh vij väl kunna pröfva, Edre speser och uthgiffter vara
9
större än de för detta bevilljade tractamentet kan tillräcka.

Dokumente