Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
97. Königin Christina an Biörenklou Stockholm 1647 Dezember 18/28

22
–/ 97 /–

23

Königin Christina an Biörenklou


24
Stockholm 1647 Dezember 18/28

25
Kopie: RR (sv) fol. 3244’–3245.

26
Königliche Weisung zu sofortiger Reise nach Stockholm und zurück.

27
Efftersom vi behöfve härpå någre dagar Eder närvarelsse, Matthia Biörne-
28
klou , ty är härmedh vår nådige villje och befalning, att, så snart dette vårt bref
29
kommer Eder tilhanda, I tå göre Eder resefärdige, förfogandes Eder per posta
30
hijtöfver, men sedan att rycka tilbakar igen, efftersom vi och härom våre le-
31
gater och plenipotentierade nu tillijka hafver notificerat och tilskrifvit och
32
detta Eder till efterrättelsse icke velat förhålla.

Dokumente