Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
73. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 November 28/Dezember 8

20
–/ 73 /–

21

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


22
Osnabrück 1647 November 28/Dezember 8

23
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

24
Übersendung von Schriftstücken für die Königin. Gutes Verhältnis zu Salvius. Unwahrscheinlich-
25
keit eines baldigen Friedens. Bevorstehende Reise mit Erskein nach Minden zur Konferenz mit
26
Wrangel.

27
Jagh sender nu här hoos till Hennes Majestät, min allernådigsta drotning, det
28
öffrige aff dee saker och skrijffter, som jagh medh förre post om förmälte,
29
och låter det gåå under cachet volant, alt stellandes till min käre her faders
30
gottfinnande. Doch ähr jagh och väl tillfrids, att Hennes Kungliga Majestät
31
altsammans strax nu få i hender, ty där ingen tijdh ähr uthi, som lyfftigh skall
32
medh fogh kunna komma till praeiudicium. Jagh hoppas alt thet besta. Jagh
33
ähr nu eljest medh her Salvio temligh där an och skicker han sigh nu emoot
34
migh väl. Gudh gijffve jagh medh kunne fatta fridh, men det ähr nestan ogör-
35
ligit propter causas indicibiles. Jagh gör rätt nu ett rychiande till Minden, att

[p. 121] [scan. 177]


1
tala med feltmarskalken Wrangel för orsaker, de jagh eij eller kan exprimera.
2
Erskin reser medh. Hvadhsom där uthrettas, berättar jagh medh nesta.

3
[PS]: Bijfogade breff recommenderar jagh i ödmjukheet till att leffreras och
4
till sine behörlige örther.

Dokumente