Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
83. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Dezember 6/16

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 Dezember 6/16

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Dank für den Brief vom 13. November. Geldmangel bei der Armee, jedoch gutes Verhältnis
6
Wrangels zu den Offizieren. Wrangels Bitte um 100 000 Rtl. wegen Salvius’ Haltung schwer zu
7
erfüllen. Erwartete kaiserliche Deklaration. Privatsachen.

8
Medh förledne post uthur Sverige för 8 dagar sedan, då jagh i Minden var
9
hoos feltmarskalken herr Wrangel, bekom jagh min käre her faders skriff-
10
velse aff den 13. Novembris, däraff jagh medh hugnat min käre her faders
11
helsosamme tillståndh förnummit såsom och eljest, hvadh min käre her fader
12
haffver behagat att migh så de publicis som privatis vetha låtha. Gudh den
13
aldrahögste ville min käre her fader ähnnu dermedh continuera effter sin gu-
14
domlige vilje och min käre her faders egen önskan.

15
Jagh ville nu fuller om publicis och privatis något mäla, men effter jagh haff-
16
ver för en nödtorfft funnit, att expediera en expressum hem och jagh ährnar
17
honom imorgon eller öffvermorgon att depeschera, så vill jagh för denne
18
gångh min käre her fader medh vidhlyfftigh skrijffelse därom inthet falla mo-
19
lest , doch med fåå ord något alt touchera.

20
Hoos feltmarskalken finner jagh sakerne i så passlige terminis. Inthet ähr det
21
alt så klart och gott, som det vara skulle. Medelösheten gör mycket till saken.
22
Ett tompt vist huus gör en galen redija. Eljest kan jagh väl säja med sannigh,
23
att han, feltmarskalken, tracterar officerarne så humant, som någon skall
24
kunna göra. Där vore tillstädes (föruthan lantgreffven, margrefven, phalts-
25
greffven aff Sultsbach) generalleutenante Duglas och generalmajoren Gol-
26
stein , item begge greffvarne Carl och Ludwig Leijonhuffve

35
Carl Mauritz von Lewenhaupt (Leijonhufvud), Graf zu Raseborg und Falkenstein usw., Frei-
36
herr zu Vinburg und Reipoltskirchen, * 15. Mai 1620, † 12. Dezember 1666, am 8. Dezember
37
1646 vermählt mit Dorothea Wrangel, Reichsrat und Feldmarschall ( Isenburg IV Taf. 139);
38
sein Bruder Ludwig Wierich, * 25. August 1622, † 16. April 1668, schwedischer General, war
39
zu dieser Zeit noch nicht verheiratet ( ebd. Taf. 138).
; så vore och an-
27
dre officerere nogh, på att jagh nogh kunde märkia aff deras contenance,
28
huru det stodt. Effter vahnan var quäreler om peningar och dess feel. Doch
29
hade feltmarskalken sjelff gott hopp. Alenast badh han migh, jagh ville där-
30
hän hjelpa hoos Salvium, om han ähnnu medh 100000 daler måtte kunna
31
bliffver assisterat. Sed quid mihi cum Salvio! Om soldateskan contentement
32
tykte han, Wrangel, något svårt, att komma uth medh, och sade sigh vilja sjelf
33
nödhtorfften Hennes Kongliga Majestät, vår allernådigsta drotning, reprae-
34
sentera . Eljest gör han sigh och ryttarne så gott monterat som han kan, och

[p. 137] [scan. 193]


1
haffver visserligh en godh patriotisk resolution och icke annars. Ähn jagh
2
kunde finna, ähr han, min käre her fader, och vårt huus väl affectionerat.

3
Om vår tractat kan jagh nu inthet mehra mäla ähn i breffvet till Hennes
4
Kungliga Majestät ähr skedt. Jagh fåår imårgon see, hvadh dee keijserlige
5
bringa oss för en declaration. Ty dereffter kan man taga mesuren och see,
6
hvadh det blijffva vill. De privatis tiger jagh nu helt stilla.

7
[PS]: Bijfogade breff recommenderar jagh på thet odmjukeligste till sin ort väl
8
att bestellas. Jagh hafver mine syster tillskriffvit, hvadh secreteraren Biörne-
9
klou sigh förklarar om Flötzådz gårdarna. Alla den saken ståår hoos Stigze-
10
lium och där upå att skijfftet emellan Wallii barn, däraff han en dotter haff-
11
ver

35
Biörenklou war mit Margaretha Wallenstedt (Wallius) zu Vangsta und Kungshamn verheira-
36
tet . Margaretha wurde am 12. Dezember 1623 geboren und starb im Jahre 1680 ( Walther S.
37
28); zu Stigzelius vgl. [ Nr. 131 Anm. 1 ] .
, nu vinna sin richtigheet. Om nu min käre her fader det kan underhan-
12
den laga och godzen falla Biorneklous till, så kommer min systar väl till
13
retta.

Dokumente