Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
7. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Oktober 2/12

4
–/ 7 / [ 34 ]

5

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


6
Stockholm 1647 Oktober 2/12

7
Kopie: RR (sv) fol. 2805–2805’.

8
Unterstützung des gräflichen Hauses Wittgenstein im Streit mit den Kurfürstentümern Köln und
9
Trier durch Schweden.

10
Vij vele Eder nådeligen icke förhålla, thet greffve Johans af Witgensteins

31
Biographische Hinweise: APW [ II C 2 S. 3 Anm. 3. ]
,
11
churfurstelige Brandeburgiske gesanters vidh fridztractaterne uthskickade,
12
Anton Ram, som nu här en långh tijdh hafver legat och oss åthskillige sine
13
commissarier [!] underdånigst föredragit, opå välbemältes grefves vägner låtit
14
oss belanga och gifva tillkänna, huruledes vidh nu påstående allmenna fridz-
15
handlingh i Tysklandh den controversia och stridigheet emillan den bägge
16
chur- och ertzstifften Cöln och Trier på den ena, grefvelige huuset Witgen-
17
stein på den andre sijdan

32
Während der Krankheit Graf Wilhelms von Sayn-Wittgenstein, die bald mit dem Tode endete,
33
nahm Kurtrier unter Berufung auf Lehnsrechte 1605 gewaltsam Besitz von der Burg Sayn.
34
Kurköln nahm 1635 das Kirchspiel Hamm und das Amt Hachenburg, unter Ausschluß von
35
Kirburg, an sich und belehnte damit Franz Wilhelm von Wartenberg, Fürstbischof von Osna-
36
brück . Auch von anderer Seite erfolgten Eingriffe. Nach langwierigen Prozessen erfolgte die
37
Rückgabe der umstrittenen Besitzungen erst in den Jahren 1649 bis 1662 ( Dahlhoff S. 23, 28
38
und 31).
, varder agiterat och drifvit honom, grefven, till
18
stoort praejuditz och sjelfva saken till ett befahrande obilligit och fahrligit
19
uthslagh. Och emedan bemälte greffve gjör sigh den förhopnigen, att, der vij
20
ville interponera vår konglige assistentz och till det bästa recommendera Eder
21
hans saak, skulle det ännu väll kommma till pass och lände honom till mär-
22
keligh hjelp och befordringh uthi bemälte stridigheetz afhandlingh, förden-
23
skull vij honom, her greffven, såsom then ther hafver gjordt oss och thet
24
evangeliske bundet och väsendet både förr i kriget och consilio formato som
25
sedan i fridztractaterne godh tjenst, gerna giöra till villjes, hvadh vij medh
26
skääl och uthan ruptur af sjelfve hufvudhvärkedt kunna och förmå. Och
27
skulle det giöra oss ondt och ledt vara att förnimma, thet uthi välbemälte
28
grefves saak skulle medt hans och heele thet grefvelige Wittensteiniske huu-
29
setz förfångh något blifva på thenne fridztractat slutet och afhandlat, hvar-
30
före länder hermedh till Eder denne vår nådige villje och befallningh, att I

[p. 6] [scan. 62]


1
tage Eder offtabemält grefves och grefvelige huusetz interesse ahn och theru-
2
thinnan giöre honom, och thet det bijståndt och assistens Eder är möijeligit;
3
efftersom vij och vele förmoda, att han varder denne vår för honom hoos
4
Eder gjorde nådige recommendation i sjelfve verket åthnjutandes och finnan-
5
des all giörligh och skääligh befordringh.

Dokumente