Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
180. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1648 März 13/23

29

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


30
Osnabrück 1648 März 13/23

31
Ausf.: DG 12 fol. 411–418.

32
Schwedischer Widerstand gegen die von den Kaiserlichen eingeführten Änderungen der Vertrags-
33
artikel betreffend Schlesien. Möglichkeiten einer Übereinkunft. Gleichzeitige Unterzeichnung der
34
Autonomieartikel. Kurmainzischer Protest gegen die Nichteinbeziehung des Erfurter Vertrages in

[p. 326] [scan. 382]


1
das Vertragswerk, Gegenprotest der Evangelischen und Erklärung des Erfurter Residenten.
2
Drängen auf Abhandlung der schwedischen Satisfaktionen, wozu die Katholiken nur bereit sind,
3
wenn sofort danach die restlichen Gravamina der Stände und die bayerisch-pfälzische Frage
4
erledigt werden. Schwedische Forderung auf Abhandlung der hessischen Satisfaktion. Weigerung
5
der katholischen Stände, die bisherige Verhandlungsfolge abzuändern. Von den Kaiserlichen ver-
6
tretene Ansicht, daß zuerst die Hauptsachen, darunter die Angelegenheiten des Kaisers, und erst
7
dann die Partikularsachen, wie die hessische Frage, zu behandeln seien. Einigung im Marburger
8
Sukzessionsstreit in Sicht. Uneinigkeiten über die Frage der geistlichen Güter und Hessen. Reli-
9
gionsverhältnisse in der Reichsstadt Augsburg sowie in Dinkelsbühl, Biberach und Ravensburg,
10
ebenso in der Reichsstadt Aachen. Reichsstädte Lindau und Weissenburg. Eingreifen der evange-
11
lischen Stände nach der schwachen kaiserlichen Erklärung wegen Augsburg, Weissenburg und
12
Aachen. Ausblick auf die anstehenden Verhandlungen.

13
Hoos vår sidste underdånigste skrifvelsse lades punctus de Silesiis, som han
14
då var af oss projecterat och dem käijserlige remarquerat. Vid samma vårt
15
opsatt hade vij fuller sedermehra blifvit stående, hafvandes betänckiande, att
16
simpliciter acceptera slijke de käijserliges correcturer, hvilka de med een syn-
17
nerlig opiniastritet ville defendera. Men effter stenderne slogo sig deremillan
18
och de catholiske i synnerhet till att öfvertala de käijserlige togo på sig, att i
19
detta fallet och der det luppe emot deres instruction, försvara dem hoos Käij-
20
saren , vij och sågo oss in substantialibus intet mehra kunna erholla, ehuru
21
hårde rencontrer vij och deröfver hafve hafft med de käijserlige och stän-
22
derne , fast ähn ordeformen hade salverats, dy hafve vij såvijda defererat stän-
23
derne och tillåtit deruthi något temperament. Det hafver altså den saken der-
24
med fått sin richtighet och ähr jämpte authonomiepunchten på een gång un-
25
derskrifvin vorden.

26
Effter den clausula om Erfurtiske pacto, som Moguntini beropa sig på och
27
ville uthi bemälte authonomiepuncht hafva inricht, intet blef tillstad , hafva
28
de vid subscriptionen gifvit deröfver hoos oss, de käijserlige och ständerne
29
een sådan protestation in, som bijlagon littera A inneholler. Deremot hafve
30
Altenburgerne, så på samptlige evangeliskes, som huus Sachssens, hvilket äf-
31
ven som stifftet Maintz praetenderer ius superioritatis öfver staden , vägner
32
igen protesterat, som af littera B ähr att see. Staden Erfurt hafver pro tempore
33
här allenast een secretarium eller sollicitant. Denne hafver och med itt scripto
34
emot dem bägge således caverat för stadens interesse, som littera C vijsar.
35
Detta oachtandes hafva de käijserlige lichväl förklarat sig heruthinnan emot
36
oss, att bemälte clausula een väg som annan skall blifva sluten uhr instru-
37
mento pacis och intet meehr komma derinn.

38
Såssom Eders Kungliga Majestätt förmedels des allernådigste ordre af den 19.
39
passato befaller oss, för allting see derpå, att des och chronones satisfaction
40
sampt hvad deraf henger, så till interessenternes aequivalentier som annat,
41
intet måtte komma uhr acht, altså hafve vij tycht vara rätta tempo, at på lijka
42
sätt, som vid justitie- och authonomiepunchten ähr skedt, bringa den och till
43
perfection; helt effter det, som uthi satisfactionspunchten med grefven af

[p. 327] [scan. 383]


1
Trautmansdorff ähr förafskedat och af secretariis undertecknat, sedermehra i
2
någre stycker ähr ändrat, såssom angående condominium i Wissmar och de
3
byiar, som huus Holstein hafver under stifft Hamburg. De catholiske gjorde
4
hervid den påminnelssen 1. att de ville hafva sig betingat, det satisfactionens
5
subsignation intet skulle bryta ordinem tractandi, men det, som resterade in
6
articulo gravaminum, strax derpå afhjelpas; 2. att causa Bavarica eller Palatina
7
och motte på nytt subsigneras af legatis sjelfve. Hvilket vij läthe derhän, men
8
urgerade, at den Hessen-Casselske saken och consequenter Eders Kungliga
9
Majestättz soldatescas angelägenhet, om hvilken emedan ständerne consulte-
10
rade , man kunde det öfrige in gravaminibus slätta, immediate effter authono-
11
miepunchten måtte företagas, emedan caesareani sjelfve hade gifvit oss om
12
det förre förtröstning, och vij det notificerat dem Frantzöske och Hessen-
13
Casselske, hvilke vij hafve nog hafft giöra med att disponera till patientera så
14
lenge. Vij kunde intet med maneer ryggia vår dem gifne parole och slå datam
15
fidem i så måtto uthi vädret.

16
De käijserlige kastade först skullden på de catholiske, föregifvandes dem in-
17
galunda villja låta infringera ordningen, hvilken de och när satisfactionen un-
18
derskrefz hade sig förvarat; det skulle turbera och sättia hela värket i vidlyff-
19
tighet . Elljest vore det och een gång concerterat, at particularia intet skulle
20
dragas för commun sakerne. Sedan slogo de sjelfve botn uhr tunnan och
21
meente sig intet kunna så aldeles låta Käijsaren ägen sak, syffandes dermed på
22
§ Tandem omnes etc. för landtgrefvinnans skulld postponeras. Hufvdet
23
moste gå före: Keijsaren för landtgrefvinnan. Henne kunde ingen satisfaction
24
gifvas, sålenge hon vore fiende.

25
Hvad soldatescan anginge, deruthi var det svåreste häfvit, effter Eders Kung-
26
liga Majestätt satisfaction, uthi hvilken quaestio an förmedelst een inrycht
27
clausula var deciderat, hafver fått sitt fulle mått. Det andre vorde fuller gif-
28
vandes sig, när man komme till handla derom. Hvilket moste suo ordine et
29
loco skee. Det gälte ähntå intet, förähn alt blefve richtigt.

30
Vij remonstrerade, att vij intet vore så noga deruthi moot Beyern, hvilken vij
31
hade större orsak att vägrat ähn de landtgrefvinnan. Catholici hade sjelfve,
32
om de rätt betänckte sig, interesse deri, att Hennes Furstliga Nåde blefve till-
33
fridz stelt. Beyern såssom Eders Kungliga Majestättz fiende kunde man per
34
honneur och raison uthan blasme intet unna den förmonnen, att han skulle
35
dragas för Hennes Furstliga Nåde, som ähr Eders Kungliga Majestätz så be-
36
ständig vän och allierad, sampt om det allmänne väsendet så högt meriterat.
37
Vij kunde och ratione foederis med Franckrijke intet annors ähn amplectera
38
den Hessiske saken. Beyerns sak ville vij intet difficultera, men kunde för de
39
anförde skiäl intet ähnnu vijdere giöra dertill. Det vore een butade af de ca-
40
tholiske , att de bjuda till föreskrifva oss leges. Ordningen, som man gjorde så
41
stort af, hade de sjelfve intet praecise fölgt eller velat låta binda sig till. Man
42
hade begynt sakerne så gott som a posteriori och gått retrogradu et more
43
cancrino ad priora. In communibus finne vij numehra, sedan justitien och
44
authonomien vore klare, intet tvistigt. Det andre vore luter particularia. På

[p. 328] [scan. 384]


1
det lichväl den ene icke måtte suspiciera den andre något, ville vij ingen sak
2
sättia tillbakars, uthan i alt, såvijdt möijeligit vore, gå lijka fjät. Landtgrefvin-
3
nans Furstliga Nådes sak kunde intet holla oss länge oppe, der de ville be-
4
kienna sig till Trautmansdorffische accordatis. Det öfrige, som der felandes
5
var: 1. confirmatio pacti Hanoici

34
Am 8./18. November 1646 verlangten die hessen-kasselischen Gesandten, daß der Kaiser die
35
vor einigen Jahren zwischen Hessen-Kassel und Hanau aufgerichtete Erbverbrüderung bestä-
36
tige ( Meiern III S. 756 ), was die Kaiserlichen auch am 6./16. Februar 1647 in ihrer Dekla-
37
ration gegenüber den Schweden zusagten ( ebd. IV S. 425). Nach kursächsischer Ansicht im
38
Gutachten von Mitte Januar 1648 sollte der Punkt jedoch im Instrumentum Pacis ausgelassen
39
werden ( ebd. S. 1013).
, 2. 200 000 Riksdaler, 3. modus solvendi
6
och 4. satisfactio militaris. Man förmodade, det skulle och fuller gå.

7
Marpurgiske controversien torde tillefventyrs nu blifva bijlagd i Cassell, eff-
8
ter den unge landtgrefven af Darmstadt der tracterar derom

40
Der Vergleich im Marburger Erbstreit kam am 14./24. April 648 zustande ( Meiern V
S. 676ff. ).
och tår derof-
9
vanpå föreslå een mariage med princessinnen af Cassell

42
Landgraf Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (* 25. Januar/4. Februar 1630, † 24. April/
43
4. Mai 1678) heiratete erst am 24. November/4. Dezember 1650 Maria Elisabeth von Hol-
44
stein -Gottorp ( Stammtafeln I Taf. 104).
. Med alt detta ville
10
de käijserlige intet låta seija sig. Derföre vore samptlige evangelici oss an,
11
tesmoignerandes, att de intet kunde få de catholiske på sin sijda, förähn com-
12
munia blifva brachte i det karet, som de böra gööras. Om bonis ecclesiasticis,
13
tam mediatis quam immediatis, vore de ähn intet aldeles eenige med catholi-
14
cis . De kunde intet låta dem in suspenso, icke eller staden Augspurg och de
15
andres interesse sampt oppignorationes, hvilke alle ginge fast communem
16
causam an. Det tjente illa att tränna articulum gravaminum ifrå hvarannan.
17
När den vore afhandlat, skulle det myckit båta till att facilitera desse två sa-
18
ker , effter deruthi tå kunde communi opera et consilio med de catholiske
19
arbetas till uthslaget, elljest kunde de aldrig komma tillrätta med de catho-
20
liske , som propter discensum animorum skulle ville skjuta tillbakars, hvad
21
evangelici ville hafva fram. De försäkrade oss ytterlige med hypothicerandet
22
af deras ähra och redlighet, att de ville till vårt och de andre interessenters
23
contento stå oss deri bij. Landtgrefvinnan hade vapnen in henderne. Eders
24
Kungliga Majestätt, som i detta fallet drijfva starkeste argumentet, talte för
25
henne. Det kunde altsså intet slå henne feelt, och ingen frid blifva, förähn hon
26
hade fått sitt nöije. På det man doch intet måtte hafva orsak att beskylla dem,
27
ville de såvijda begå hoos de käijserlige och catholiske, att offtabemälte Cas-
28
selske sak strax effter gravamina skulle drages till handels, ehuruväl uthi am-
29
nestien och vore månge förneme furster och ständer, som och vore graverade
30
. och hade stått så ondt uth som landtgreffvinnan, förthenskuld illa skulle för-
31
märkia , at de skole sättias sålenge afsijdes.

32
Vij förde dem fuller tillsinnes igen jämpte de motiver vij hade bracht dem
33
käijserlige före, att de skulle finna een stoor lijsa uthi sakerne, der Hennes

[p. 329] [scan. 385]


1
Furstliga Nåde blefve contenterat . Hon kunde sedan med dem samfält och
2
enhälligt drifva på det som resterade. Hvilket hon nu moste holla sig undan,
3
såssom den der står, snart sagt, inter spem et metum. Men effter förmodeligit
4
var, att vij skulle kunna absolvera hela gravamina på itt par dagar, gofve vij
5
ändteligen dem och på kiöpet, doch med det expresse förord, att vij intet
6
längre ville låta denne saken upskjutas.

7
Vij kommo altså på att tala med de käijserlige om Augspurg

38
Am 8./18. März 1648 lehnten die Kaiserlichen ab, die von den Schweden geforderte Parität im
39
Augsburger Stadtregiment zuzugestehen ( ebd. V S. 603); vgl. Vogel .
och consequen-
8
ter Dunckelspüel

40
Gemäß dem kaiserlichen Projekt vom 29. Januar/8. Februar 1648 sollte Dinkelsbühl nach
41
dem Status von 1624 restituiert werden ( Meiern IV S. 957 ). Außerdem wurde im Artikel
42
vom 14./24. März d. J. die Gleichheit in politicis festgeschrieben ( ebd. V S. 565, 569f.); vgl.
43
Warmbrunn .
, Biberach

44
Dieselben Bestimmungen galten für Biberach (vgl. Anm. 8); vgl. ebd.
sampt Ravenspurg

45
Dasselbe galt für Ravensburg (vgl. Anm. 8); vgl. ebd.
. Hvaruthi vij funne, så hoos
9
de käijserlige som catholiske, hvilka de Beyerske underhanden styfvade,
10
starke oppositioner. De käijserlige höllo före, att uthi hela tractaten urgerades
11
intet obilligare ting af oss ähn detta. Religionen kunde fuller ändras, som
12
öfver debito i månge stycker skedt var, men hvad eens staat, i synnerhet sådan
13
som Augspurg, öfver 100 åhr hafver stått uthi och vid religionsfriden oprätta-
14
des , intet ähr blifvin contradicerat, anginge, kunne de intet låta stöta öfver
15
ända, eller seposito omni iure sättia staden uhr sin gamble häffd och een så-
16
dan väl härgebracht sins regiments forms possession. Der catholici cives
17
skulle merkia, att man ginge om dermed, vorde de ofehlbart kastandes sig
18
under Beyerns protection; dermed blefve den senare villan värre ähn den
19
förste, och gjorde evangeliske borgerskapet sig dermed sjelfve itt rijs. Ville vij
20
låta fahra Augspurg, då ville de bringa till vägen, att våre troesförvanter uthi
21
alle Rijksafskeden skole kallas evangelici. Pariteten, som vij quoad senatum et
22
reliqua officialia förmedelst visse subiectis af hvarthera religionen sökte att
23
introduceran i bemälte städer, kunde intet tillstädias. Det vore intet conduci-
24
belt för de catholiske. Staden bestod snart heelt af evangelisk borgerskap.

25
Skulle de nu få lijka myndighet uthi rådet, hvilket härtills hafver varit det
26
endeste, som catholici hafva kunnat holla dem i sicht med, så torde de bjuda
27
dem hufvdet igen. Deröfver de catholiske vorde kommandes till kort, effter
28
de hafva minste stämman. De evangeliske, som der ähro, hafve sjelfve förme-
29
delss deres supplication till samptlige chur- och furstlige ständerne intet
30
mehra begiärat, ähn blifva restituerade i det stånd, som de vore anno 1618.

31
Eders Kungliga Majestätt hade icke heller satt terminum generalis restitutio-
32
nis längre tillbakars. Man ville intet förmeena dem det; de hade intet at be-
33
svära sigh när de finge, hvad de önskade och vele hafva. Vij tyckte deremot
34
onödigt, att disputera mehra derom. Det vore reda mehr ähn nog skedt, när
35
greff Trautmansdorff var här. Vij hade käijserlige parole för oss om pariteten.
36
Hade man gifvit den effter uthi camera, der hela Rijket concurrerade, så

[p. 330] [scan. 386]


1
kunde det intet hafva stort betänckiande, att unna det een particular stad,
2
såssom Augspurg. Man procederade dermed de evangeliske emot all billighet.
3
De constituera dertill mantalet mehra ähn tres quartas och lichväl moste de
4
lijda, att de catholiske alle empterne hade besatt. Consilium secretius, som
5
förer hela väsendet, består i alss uthi sju perssoner, deribland två stadtfläger,
6
både catholiske, och ibland de öfrige fem geheme råden intet meehr ähn een
7
evangelisk. De andre rådzpersonerne ähre 38, deraf 23 catholisk och 15 evan-
8
geliske . Dessföruthan ähre 3 innämare, som administrera aerarium, alle ca-
9
tholiske ; 3 bygningzherrar, een evangelisk, två catholiske; 2 tygherrar, 1 evan-
10
gelisk och 1 catholisk, med tvenne catholiske tygvartare; 4. steurherrer, tree
11
catholisk, een evangelisk; 9 syndici eller rådzadvocater, 3 evangelisk och 6
12
catholiske, och så alt bortåth ähre de catholiske i alle de andre ämbterne dem
13
evangeliske vidt öfverlägne. Så hafva de varit åhr 1624, nu tvijker man, om
14
ibland alle desse een evangelisk mehr finnes. Nervus et vis regiminis består
15
hoos dem deri och ähr deres statuter lijkmätigt, at maiora skola i alt giella.
16
Man kan altså lätt göra sitt facit, hvad silke de evangeliske spinna dervid. Det
17
ähr derföre nödigt, at pariteten blifver der sine limitatione pro regula satt.
18
Der impar numerus ähr, kan den ena blifva persona ambulatoria och annu-
19
atim alterneras emillan då een evangelisk då catholisk. Vij kunna intet tillåta,
20
att den staden, af hvilke vij och våre troesförvanter respectu religionis hafva
21
fått nampn, skulle så illa uthsättias. De käijserlige stridde in hoc passu contra
22
propria commoda. Han ähr een Richzstad, som inthet annat stånd i Rijket
23
hade något at tala uthi, icke heller Beyern, den vij lichväl märckte så smånin-
24
gom drifva detta. Hvad vij hoc loco negotierade för Augsburg, vele vij och
25
hafva meent på de andre städer, som här ofvanbemältet ähr. Vij förmodade de
26
besinnade sigh bettre och höllo oss intet oppe dermed.

27
Icke heller väntade vij någon difficultet hoos dem om Aaken

40
In ihrer Gegenerklärung vom August 1646 hatten die evangelischen Stände die Restitution der
41
Reichsstadt Aachen nach dem Stand von 1578–1598 gefordert ( Meiern III S. 336 ).
; effter man
28
länge hade sökt det, och alle evangeliske chur- och furster allaredo anno 1600
29
haft een legation till Käijser Rudolphum för henne in hac eadem causa. Hol-
30
lendern och Churbrandeburg

42
Kurbrandenburg forderte am 4./14. Juli 1647 von den Schweden daraufhinzuwirken, daß den
43
Evangelischen in Aachen außerhalb der Stadt eine Kirche gebaut werde und die Angehörigen
44
dieser Konfession zu den Zünften zugelassen würden ( Meiern V S. 668 ).
torde i vidrigt fall giöra deres till saken. Om
31
Rijkz pfantskaperne hollo vij för afftalt. De bodo oss, vij ville intet så tråda
32
dem på fötterne. Vij måtte man giöra oss mehra angenähme hoos dem och de
33
catholiske, effter Eders Kungliga Majestätt blifver ett stånd i Rijket med och
34
behöfver deres vänskap. Der vij ville unna dem desse saker ad liberam dispo-
35
sitionem , ville de giöra deri, hvad möijeligit vore. Om Aaken kunde de intet
36
disponera. De hade intet mandatum i saken. Man kunde intet tvinga staden
37
emot det ius och rättighet, som han hade fått af alle Richzsensständer och de
38
protesterande sjelfve. Catholici opponera sig extreme deri. Skulle Augspur-
39
giske confessionsgenosserne få een kyrkia och publicum deres religions exer-

[p. 331] [scan. 387]


1
citium extra civitatem, vore fahra värdt, att de icke togo derigenom så myckit
2
till, at de dreffve deres medborgere, de catholiske, extra territorium. Det vore
3
intet rådsampt, att anfachta dem derom. De torde derigenom söndra sig un-
4
dan Rijket och slå sig till Spagnien. På det fallet vorde Hollendern intet bry-
5
tandes löst och förande något krijg emot bemälte chrona. Brandenburg hade
6
intet stort att säja.

7
Hvad Rijkspfandskapen, der staden Lindou

32
So beschlossen die Evangelischen in Osnabrück im Dezember 1646, daß der Stadt Lindau die
33
entzogene Reichspfandschaft gegen Erlegung der Pfandsumme vollständig zu restituieren sei
34
( Meiern IV S. 22 ). Der Beschluß wurde den Kaiserlichen in Gegenwart von Salvius am 30.
35
Januar/9. Februar 1647 vorgelesen ( ebd. S. 49). Volmar bewilligte am 29. März/8. April
36
1647 die Restitution in der Konferenz mit den Schweden ( ebd. S. 164f.).
och Weissenburg

37
Im Votum vom 23. Februar/5. März 1646 sprachen sich die fürstlich-evangelischen Depu-
38
tierten in Osnabrück dafür aus, die entzogenen Reichspfandschaften der Reichsstadt Weißen-
39
burg wieder einzuräumen ( Meiern II S. 314 ). Der Beschluß wurde den Kaiserlichen in der
40
Konferenz mit Salvius am 30. Januar/9. Februar 1647 vorgelesen ( ebd. IV S. 49). In der
41
Konferenz mit den Schweden stimmte Volmar am 29. März/8. April 1647 zu ( ebd. S.
42
164f.).
interessera
8
uthi, beträffade, ville de remittera ad comitia. Doch att saken icke skulle
9
häffta hoos dem, ville de på huus Österrijkes vegner låta Lindou passera.
10
Weisenburg kunde de för biskopen af Eichstädt skuld intet gifva effter

43
Die Reichsstadt Weißenburg beschwerte sich im Februar 1646 beim Kongreß über den Fürst-
44
bischof von Eichstätt wegen der eingelösten Reichspflegschaft ( Meiern II S. 826f.). Der Streit
45
zog sich noch Jahre hin.
.

11
Vid een sådan de käijserliges tröge resolution slogo evangelici status sigh
12
sjelfve deremillan och fingo såvijda ordet af dem, 1. på pariteten i Augsburg,
13
som föreslagit var, hvilken de in odium Bavari syntes hafva tillåtit, allenast
14
exciperade de och ville hafva, att in senatu secretiori skulle af de 5 geheme
15
råden 3 perpetuel blifva catholiske och 2 evangeliske; 2. att de catholiske råd
16
och officianter, som der vore, skulle blifva vid deres vilkor ad dies vitae och
17
effterhanden, som de frånfölle, evangeliske dem succedera, tilldess pariteten
18
vore nåd. Weissenburg släpte de och löst, tyckiandes intet vara uhr vägen, at
19
biskopen af Eichstätt folgde Österrijkes exempel. Men om Aken ville de till
20
intet förstå, icke heller låta capituleran om des sakz remission till Rijcksdagen
21
eller een lägligere tijd; hvilket de doch desföruthan meente sig väl kunna låta
22
skee, och ville, om så begiertes, lichväl låta taga det ad protocollum. Moot oss
23
tesmoignerade de, att de hade hafft mödo med de catholiske uthi Augsbur-
24
giske saken. Alle 4 electores catholici hade kastat sig deremot, och i synnerhet
25
Leutzelring , som gifver sig uth för een furstliga Kämptisker deputerade och
26
förer vota för någre grefver och herrer sampt de catholiske Rijkzstäderne i
27
Schwaben sampt andre flere af de furstlige, så at de hafva most authoritative,
28
som de det kallade, gifva uthslaget deri. De hade det gjort Eders Kungliga
29
Majestätt, chronan och oss till heder och respect, och icke den protesterande
30
ständerne, hvilke de icke hafva velat så stort ansee, om icke vij lagt oss så
31
inständigt uth derföre. Vij försökte fuller, att få den tredie platzen in consilio

[p. 332] [scan. 388]


1
secretiori till omväxling med. Uthi dee andre catholiskes exauctoration kunde
2
finnas något moderamen, så att dem icke derigenom vederfahrs despect och
3
neesa. För Aken lade vij och yttermehra till det bästa. Men deta ville intet
4
hjelpa. Augspurg haver varit itt segt strå att draga för oss, så att vij moste
5
bekienna oss intet hafva kunnat få det så väl skulle aflöpa, och man hade
6
kunnat få det i sådant lag, som lichväl ähr skedt.

7
Vij hafva derpå adjusterat de öfrige §§ uthi articulo gravaminum; uthi hvilka
8
der och hvar något ähr ändrat, doch lichväl dem evangeliske till ingen afsak-
9
nat . Idag ähr den hela articuln till een viss form redigerat jempte aequivalen-
10
tierne uthi herr Volmars logemente genom honom, den Churmeintziske
11
cantzleren och den Trierske sampt den een Altenburgern, Thumbskirn

36
Wolfgang Konrad von Thumbshirn, * 26. April 1604, nach Studium und Kriegsdiensten 19.
37
Dezember 1639 Hof- und Justizrat Herzog Friedrich Wilhelms zu Sachsen-Altenburg, 1640
38
auf dem Reichstag in Regensburg, 1641 Leiter des Konsistoriums in Altenburg, 1643 Direktor
39
der Steuer-Obereinnahme, 1645 zum Friedenskongreß abgesandt, 1649 zum Exekutionstag in
40
Nürnberg, danach Geheimer Rat, 6. Juni 1653 Kanzler des Fürstentums Sachsen-Altenburg,
41
seit 14. Februar 1640 vermählt mit Maria Elisabeth Bertram, Tochter des Geheimen Rats und
42
Kanzlers Bernhard Bertram. Thumbshirn starb am 14. November 1667 ( Walther S. 54–57);
43
vgl. von Braun .
, och
12
een af den Brunssvijk-Luneburgiske, så och den käijserlige legationssecretario
13
och Gustaf Hansson

44
Gustaf Hansson, nobilitiert Taubenfeld, schwedischer Legationssekretär.
collationerat och till richtighet bracht. Imorgon, vill
14
Gud, ämbnar man det vid conferencen underskrifva och tillijka taga den Hes-
15
sen -Casseliske saken före. Vij märkia, att det lärer gifva någon dispute ähnnu
16
om materien, der de käijserlige skole villja maintenera, at amnestiepunchten
17
först skall giöras klar. Men så hafver vij underhanden lichväl förstått, att om
18
vij låta gå § „Tandem omnes“ etc. ungefehr pari passu med dem, skall then
19
difficulteten dermed kunna ophäfves. Hvad deraf vill blifva, får man då see,
20
när vij komma tillsamman.

21
Gravamina finnes sådana, som de nu ähre omsijder accorderade, och deri-
22
bland punchterne om Augsburg och de andre städerne sampt oppignoratio-
23
nerne , såssom och Erfländerne eller Schlessien her hoos under littera D och
24
Eders Kungliga Majestätt satisfactionspuncht under littera E. Med nästa le-
25
genhet skola affskriffter af aequivalenterne föllja. Under littera F ähre åtskil-
26
lige adviser, som berätta tillståndet i fäldt.

27
Rätt som dette skulle slutas, få vij Eders Kungliga Majestättz allernådigste
28
skrifvelsse af den 26. passato. Hvad Eders Kungliga Majestätt befaller deri
29
svara procuratoren uthi Speyr, ähr reda in antecessum skedt.


30
Beilagen in DG 12:


31
A: 419–419’ Protest der evangelischen Kurfürsten, Fürsten und Stände gegen die kurmainzi-
32
schen Ansprüche auf Erfurt. Osnabrück 1648 März 9/19

33
B: 420–420’ Kurmainzischer Protest wegen Erfurt. Osnabrück 1648 März 18 n. St.

34
C: 421–421’ Eingabe des Residenten der Stadt Erfurt. Osnabrück 1648 März 11/21

35
D: 422–441 Übereinkunft wegen der Gravamina der Stände. o. O. u. Tag

[p. 333] [scan. 389]


1
E: 442–445’ Entwurf zur schwedischen Satisfaktion. Osnabrück 1648 März 8/18

2
F: 446–453’ Avisen

3
454–456’ Entwurf zur Reform des Reichskammergerichts

4
457–459’ Avisen

5
461–472’ Articulus de reformatis

6
473–473’ Avisen

Dokumente