Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
15. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1647 Oktober 6/16

3
[ 14 ] / 15 /–

4

Johan Oxenstierna an Salvius


5
Osnabrück 1647 Oktober 6/16

6
Konzept: J. Ox. Slg. A: II, E 920 = Druckvorlage; Kopie: DG 10 fol. 668–668’ (Beilage B zu
7
Nr. 24).

8
Notwendigkeit der Beantwortung des bayerischen Manifestes. Stand der Verhandlungen. Fragen,
9
die mit einem allgemeinen Waffenstillstand zusammenhängen. Einzelnachrichten.

10
Utaf herrn ambassadeurs igår daterade i Munster idag hijtkombne bref för-
11
nimmer jag gierna, att mitt svar till doctor Ernst hafver varit som det skulle.
12
Det synes fuller vara högnödigt, att Beyerske manifestet blefver behörligen
13
förlagt och derpå effter alle des beskaffenhetet svarat. Uthi bemälte manifest
14
finnes een hop saker, som beröre andre och kunne nu uthi Mönster bäst er-
15
fahres . Så vore gott, at herr ambassadeur, som han och reda hafver gjordt,
16
med Contareni ville sondera fleres iudicia deröfver.

17
Hvad sjelfve tractaten och her ambassadeurs deröfver communicerade senti-
18
ment anlanger, befinner jag, at det ähr funderat och af consideration. När
19
Gudh vill herr ambassadeur kommer igen, få vij vijdere conferera deröfver
20
och giöre dertill alt, hvad möijeligit ähr och sig läter practicera.

21
Det ena, som herr ambassadeur begiärer svar på igen, nembligen armistitium
22
generale, hafver sijne vichtige efftertänckiande. Effter praesidenten Erskein
23
var idag hoos mig och communicerade, hvad herr ambassadeur hade skrifvit
24
till honom om detsamma, så hafve vij deröfver något oss emillan discurrerat.
25
Dee i herr ambassadeuren bref anförd skiäl och rationes pro ähre gode och
26
vähl att betrachta. Vor vij visse på friden och hade honom lijkasom i hender,
27
så tyckes mig, att man intet skall hafva stort at slået uth eller drage månge
28
stycke ähn vid ifrån hvarandre uthi tractaten. Och fast vederparten och de af
29
det partijet och meningen gifve god hopning till accommodation och slutet
30
på sijn sijda, vij och lystendes på slijke attestationer, ville giöra stillstånd med
31
vapnen och härpå tractaten läggia oss till måhls med dem i de få stridige
32
puncterne, så most vij på eventyr, om de hafve intention med oss. Vij hafva
33
erfahrit af de hertill tracterade saker med de käijserlige, huru snart de kunne

[p. 21] [scan. 77]


1
stana och kasta om, och af Churbeyern, att det partijet kan emot ordh af
2
afskedh och gjorde slut bryta lööss och effter igen hemtade kraffter, sedan de
3
hade bracht chronan uhr sin postour, komma värer igen, hela hufvdsaken till
4
skada och förfång, hvilket vij så oss emillan vill hafve mält. Och kunde intet
5
skada, att man desse och slijke rationes in contrarium brachte för de Frant-
6
zöske , att dee med poussera Thourenne och Franckrijkes armatur. Veneto

38
Contarini.

7
och andre, som derom komma till taals, tycker mig, man kunde svara, att
8
såsom samme generale armistitium hafver een stoor vidlyfftighet och tou-
9
chera krigzstaten, altså kunne vij intet annors ähn henne communicera till
10
feldtmarskalken och då seija honom vårt och derpå förnimma hans senti-
11
ment . Interim kan herr ambassadeur der i Munster närmare sondera, huru-
12
vijda de tänckia, att samma armistitium skulle sig streckia, om Franckrijke
13
och Spagnien skulle och gripes derunder, med annat slijkt, som man be-
14
höfvde vetta, förähn man skrifver derom fulkombligen till feldtmarskalken.

15
Öfverstleutnampt Wrangel ähr intet ähn ankommin. Fürstenheuser, kom-
16
mandes hijt uhr Sverige, ährne sig till Munster, att tala med herr ambassadeur
17
och lefverera honom någre bref.

Dokumente