Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
105. Königin Christina an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Dezember 31/1648 Januar 10

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1647 Dezember 31/1648 Januar 10

4
Kopie: RR (sv) fol. 3318–3319.

5
Bestätigung des Berichts vom 14. Dezember 1647. Gutes Einverständnis Wrangels mit seinen
6
Offizieren und Ansprüche auf finanzielle Hilfe durch Salvius. Vertröstung auf baldige Resolution
7
wegen Satisfaktion der Soldateska.

8
Vij bekommo igår, strax effter ordinarie posten var här ankommen, medh
9
referendario Wulffrath Edert bref, daterad Osnabrügg den 14. huius, grefve
10
Johan Oxenstierna. Theruthinnan I ställe oss i underdånigheet för ögonen
11
then gode harmonie, som är emellan feltmarskalcken och the andre genera-
12
lerne och officerarne i armeen, och thet postulatum feltmarskalcken her
13
Wrangel gör hoos hoffcantzleren her Salvium om adsistence af en tonna
14
guldh Riksdaler att uthdeelas, förän armeen opbryter utur qvarteren, såsom
15
och huru the keijserlige plenipotentierade deels retractere, huru för är slutet
16
och forafskedat, deels elljest speciose removere tractaterne, vrängandes am-
17
nistien och gravamina, så och vår och chronans satisfaction och andre aequi-
18
valentier på andre fötter, än för hafver varit meent och handlat. Theraf I
19
dömme, att inthet facit är till göra sigh om någon fridh, förrän sedes belli åter
20
kan sättias i Keijsarens Erfländer. Och efftersom feltmarskalken starckt råder,
21
at icke låte komma soldatescans contentements quantumet på ett så ringa,
22
som vij förr hafver meent och oss emoth Eder uthelåtet, dy var thette för-
23
nembste orsaken, hvarföre I per expressum hafve affärdat Wulfrath hijtöfver,
24
begärandes medh honom vår rätte ytterste mening häröfver at förnimma,
25
medh hvadh meera I uthi brefvet förmäle och oss serdeles recommendere
26
Gustaf Hansson, att blifva brukat i Biörneklous förre tjenst och ställe. Medan
27
nu ofvanbemälte saker äre af consideration, serdeles att den saken om quanto
28
af soldatescans contentement må ytterligare blifva öfverlagd, och bemälte
29
Eder express medh aldraförste igen hädan affärdat, dy vele vij uthi nästkom-
30
mande veku taga Edert brefz contenta för oss och gifva theropå vår ytterli-
31
gare resolution Eder till efterrättelsse, serdeles in puncto satisfactionis mili-
32
tum . Hafve detta, effter helgedagarne äre än inne, föruth velat notificera.

Dokumente