Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
35. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Oktober 18/28

[p. 61] [scan. 117]


1
–/ 35 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 Oktober 18/28

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Bestattung der Ehefrau Johan Oxenstiernas in Schweden. Reise seines Vaters nach Stockholm.
6
Abhängigkeit des Gangs der Friedensverhandlungen vom Feldzugsverlauf.

7
Aff inkompne breff aff den 2. Octobris från Stockholm förnimmer jagh min
8
salige käre hustrus lijkt vara ankommit af Dälehampn den 1. dito, hvilket
9
migh högeligen hugnat och skades, att för det öffrige det salige lijket måtte
10
numehra snart komma till sitt hvilo ruan . Ifrån min käre her fader var eljest
11
idagh inthet breff aff orsaak, att min käre her fader haffver, som jagh förnim-
12
mer , varit å vägan och resan till Stockholm stadder. Min Gudh låte min käre
13
her fader väl därhäm ankomma, efftersom jagh och förmodar, det nu vara
14
skeddt.

15
Hvadh de publicis haffver varit att mäla, gåår i vår relation till Hennes Maje-
16
stät , vår allernådigste drotningh. Jagh veet icke, hvadh jagh om vår tractat här
17
säija eller judicera skall. Campagnen vill afventas och uthhollas. Och man der
18
må sigh dereffter regulerandes. Jagh nödgas, att sluta för allehanda infallande
19
hinder skull. Och beder om förlåtelse, att jagh inthet mehra denne gången
20
mentionerar. Gudh den Aldrahögste min käre her fader medh godh helsan
21
holle och beskydde.

Dokumente