Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
81. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1647 Dezember 6/16

5
[ 60 ] / 81 / [ 100 ]

6

Johan Oxenstierna an Königin Christina


7
Osnabrück 1647 Dezember 6/16

8
Ausf.: DG 10 fol. 1068–1068’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Dezember 23/1648 Januar 2.

9
Befriedigung der Soldateska. Verhandlungen mit Feldmarschall Wrangel. Bevorstehende Über-
10
reichung einer kaiserlichen Erklärung über die Streitpunkte mit Schweden. Französische Resolu-
11
tion gegen Bayern. Korrespondenzen.

12
Jagh är i förgår om afton hijt tilbakar kommen ifrå Minden och feldtmarskal-
13
ken herr Carll Gustaff Wrangell. Hafvandes efter hans, feldtmarskalkens, be-
14
gäran och gottfinnande lembnat praesidenten Erschein däreffter mig. Orsa-
15
ken till min reesa therhän månde jag i mit sidsta breef för otta dagar sedan i
16
underdånigheet berätta. Huru jag nu hoos honom sakerne hafver funnit och
17
hvad hans sentiment är öfver militiens satisfaction, och i synnerheet, hüru
18
besvärligen han finner at kunna ställa soldatescan tillfridz med dee fem mil-
19
lioner , som Eders Kongliga Maijestät oss allernådigst hafver pro ultimo i den
20
punchten effterlåtit at låtha komma på, dät tviflar jag inthet, at han sjelf var-
21
der Eders Kongliga Maijestät repraesenterandes. Jagh ämnar och imorgon el-
22
ler öfvermorgon få för thenne saker som andre angelägenheeter skuldh af-
23
färda een expressum och, som jag meenar, referendarium Wulffrath

33
Hermann Wulfrath, Vorpommerischer Regierungsrat und später Kanzler, 1667–1669 Resident
34
am kurbrandenburgischen Hofe, 1674 in Mecklenburg-Schwerin ( Repertorium I S. 483, 469
35
und 493), ist wohl ein Bruder des Referendars Heinrich Wulfrath.
öfver till
24
Eders Kongliga Maijestät, i synnerheet effter dee kaijsarlige sigh idagh hafva
25
anmält, at vella imorgon hoos oss inkomme med then länge desidererade de-
26
clarationen opå differentierne oss emellan , så at jag densamma med honom,
27
Wulffrath, kan komma bäst at öfversända. Dät är väll een skrifft uthkommen,
28
som bijlagan uthvijsar, men effter den inthet är oss directe af them käijsarlige
29
tillstält, kan man then inthet hålla för authentik. Skulle the keijsarlige nu med
30
een sådan imorgon framkomma, så kan man nogsampst pröfva theras inclina-
31
tion till freden, i synnerheet, effter deruthinnan icke det ringeste om militiens
32
contentement nämpnes.

[p. 133] [scan. 189]


1
Elljest är, emedan jag hafver härifrå varit, inthet passerat, som meriterar at
2
skrifva om. Och varder tvifvelssuthan, om något värdigt är, herr Salvius thet
3
berättandes.

4
Igår var La Cour här hoos mig och vijste ett breef ifrå cardinalen Mazarini
5
om Frankrijkes treffelige resolution emot Beijern. Men ingen effect fölljer än
6
i thenne saken.

7
Eders Kongliga Maijestätz nådigste skrifvelsse af den 13. Novembris fick jag i
8
Minden. Finner inthet theruthinnan något at svara på. Hvadh af aviser elljest
9
för thenne gången är förhanden, fogas här hoos.

10
[PS]: Posten, som idag skulle ankomma ifrå Sverige, är än uthebliven.

Dokumente