Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
131. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Januar 28/Februar 7

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 Januar 28/Februar 7

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 442–442’; Eingangsvermerk Altenstein 1648 Februar
5
23/März 4; Druck: Gjörwell II S. 446–448.

6
Bestätigung der Briefe vom 3. und 10. Januar. Bestattung der Gemahlin Johan Oxenstiernas im
7
Grab der Familie Sture in Uppsala. Verhalten der Mutter der Verstorbenen. Promotion von sechs
8
Doctoren der Theologie.

9
Medh näste posten fick jag ingen breff ifrån Osnabrygge, eij eller andre. Men
10
igåår ankomme tvenne Dine pacquets, ded ene dateret den 3., ded andhre den
11
10. huius. Breffven där inneslutne ähre alle väl bestelte. Och endoch jag fuller
12
hadhe orsak och materie at schrijffva något, så lather mig doch tijdhen denne
13
gong intet till, uthan moste alt ded publicum ähn sparat till en bettre lägen-
14
heet .

15
I förledne söndags, den 23. huius, bleff Din salige hustrus lijk begraffved här i
16
Ubsala domkyrkio; först i Stockholm beledsagat uthur Store Kyrkian till Tul-
17
porten aff Hennes Kungliga Majestät, drotningen, rådhed och ett stoort följe
18
medh hederlig proces; aff mig sampt Din svärmoder och flere aff siechten
19
(undantagandes Din moder, som för svagheet skuldh intet förmotte följa)
20
beledsagat till Solonöna förste natten, och den andhre till Alsäke, där ded
21
stoodh i två nätter och låge följedt på Din systers gårdh. Dädhan är ded på
22
föresagdh dag infördht till Ubsala och där undfonget aff Hennes Majestät,
23
som dagen tilförendhe kom till Ubsala, och månge andhre, och altså burit
24
och nedersat i Sturegraffven. Din svärmoder hafver varit myked punctuel,
25
och endoch alt som till skälig ähra och respect hörer, intet hafver varit mig
26
emot, och jag mig i alt, så mykedt möijeligt varit, accommoderat till Din
27
svärmoders humor. Lijkväl hafver jag funnet månge besvär och vedervertig-
28
heter , dem jag dogh för Din skuldh gärna draget, och moste jag bekenna, at
29
Dine tjänare haffva gjordt sit därtill och fåt sin deel medh. Doch jag hoppas,
30
alt skal i ded nährmaste vara väl. I förgåår bleffve här promoverade sex doc-
31
tores theologiae i Hennes Kungliga Majestätz nährvaru: Stalenius

32
Johann Laurenzson Stalenius aus Småland, zuerst Lehrer der griechischen Sprache, dann Pro-
33
fessor der Theologie in Uppsala, 1631, 1638 und 1645 Rektor der Universität ( Matrikel
34
S. 58, 83, 101), Superintendent in Dorpat, zuletzt Bischof von Vexjö ( Jöcher IV Sp. 1768).
, Stigze-

[p. 230] [scan. 286]


1
lius

25
Laurenz Mattiasson Stigzelius aus Stigsjö in Ingermanland, * 1598, studierte in Uppsala zuerst
26
Logik, wurde dann Professor der Theologie, 1640, 1645 und 1650 Rektor der Universität
27
( Matrikel S. 88, 107, 124), nobilitiert Lilliemarck, zuletzt Erzbischof von Schweden, † 31.
28
August 1676 ( Jöcher IV Sp. 843).
, Emporagius

29
Erik Gabrielsson Emporagius, Professor der Physik in Uppsala, promovierte zum Dr. theol.,
30
wurde königlicher Hofprediger und Bischof. Von ihm sind viele Predigten und Disputationen
31
gedruckt ( Jöcher II Sp. 341). Seine Söhne Gabriel Eriksson und Erik Eriksson wurden am 26.
32
Oktober 1644 an der Universität Uppsala immatrikuliert ( Matrikel S. 105).
, Brunius

33
Erik Brunnius Angermanus, Professor der Geschichte, später der Theologie in Uppsala, Rektor
34
der Universität 1641, 1646, 1659 und 1667 ( Matrikel S. 92, 110, 158, 198).
, Schomerus

35
Peter A. Schomerus, Prof. der Theologie, 1653 Rektor der Universität Uppsala ( Matrikel S.
36
137).
et Lithmannus

37
Carl Nilsson Lithmannus Nericius aus Örebro, Lektor am Gymnasium in Stockholm, dann Dr.
38
theol. und Professor der Theologie in Uppsala, primarius necnon pastor utriusque templi,
39
postea episcopus Stegnensis, Rektor der Universität Uppsala 1655 und 1661 ( Matrikel S.
40
42, 143, 207), † 1686 ( Jöcher II Sp. 2472).
; och var drotningen
2
medh hoos dem till gest. Hennes Majestät ståår nu på resan till Stockholm
3
igen, men jag blijfver här ähnnu en dag, två heller 3.

4
PS: Pleuritisanfall Margaretha Brahes.

Dokumente