Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
32. Königin Christina an Carl Gustaf Wrangel Stockholm 1647 Oktober 16/26

3
–/ 32 /–

4

Königin Christina an Carl Gustaf Wrangel


5
Stockholm 1647 Oktober 16/26

6
Kopie: RR (sv) fol. 2893’–2894’.

7
Erinnerung an das königliche Reskript vor acht Tagen und Vertrauen in seine Umsicht und
8
Tapferkeit. Beantwortung des Schreibens des Kurfürsten von Bayern an die Königin und Wider-
9
legung des Manifestes. Aufforderung, sich zu den von bayerischer Seite gegen ihn erhobenen Vor-
10
würfen zu äußern.

11
Hvadh oss, her feltmarskalck, vidh denne concorrencen af sakerne ähr befun-
12
nit , vår intention och Eder anförtrodde väsende nytt- och nödigt, derom
13
hafva vij för otta dager sedhan Eder uthförligen informerat , sende och Eder
14
duplettet deraf hähr bijfogadt, på händellse den förrige inthet våre rätt an-
15
kommit . Såsom vij nu icke kunne afsij någre egentligare ordres, att ställe Eder
16
före, så tilltroo vij Eder bekände flijt, tapper- och försichtigheet, att I den
17
Eder å bästa sätt, som sigh giöra låter, beqveme, altijdh hafvandes ett vakande
18
öga på fiendens actioner, observerandes der hoos tijdigdt, hvart han täncker
19
sine forcer uthslå, och entligen så inrättandes Eder disposition, marche och
20
anslagh, att honom må vägen till sin dessein förbygdt varda och ju icke till-
21
städias , sin ande villja alldeles nå och fullföllja.

22
Belangande det gegenmanifestet, vij monde i bemälde vår skrifvellse uthlofva,
23
så emedan Beyerfursten sjelf för 14 dager oss tillskickade ett sitt Tyskt breef
24
och deruthi en copia af sitt manifest hade inlagdt, hvarföre hafve vij så honom
25
deropå svarat i Svenskt språåk , som oss hafver tycktz denna tijdh bäst skicka
26
och tjena. Denna innelyckte vår Svenske skrifvellse vele vij, att I honom
27
medh en trompetter öfverskicke. Och på händellse honom icke voro någon
28
vidh handen, så det kunde behörligen straxt öfversättia, så hafve vij dedt
29
translaterat här bijlagdt

37
Druck: TE VI S. 91–94.
, medh nådigh befallningh, I dedh någon af hans
30
rådh, hälst Keutner

38
Gemeint ist Johann Küttner, vgl. [ Anm. 4 zu Nr. 31. ]
, som sjelfve armistitii tractaten för detta hafver bijvijstat,
31
såsom af Eder sjelfve tillhanda skicka, att han må sij och förstå, hvadh deruthi
32
finnes och förmäles, och inthet behöfve att förvänta länge der på någon uth-
33
tolckningh . Sedhan, efftersom han uthi sitt manifest sökar att vältra een stoor

[p. 56] [scan. 112]


1
deel af skulden icke allenast på våre commissarier vidh fridztractaten, uthan
2
och på Eder, dy förmode vij, att I honom derpå rätt möta och Edre actioner,
3
som dedh höfvas och vederbör, justificere, önskandes Eder för det öfrige af
4
Gudh den högsta all krafftig lycka och vällgångh.

Dokumente