Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
120. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Januar 15/25

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 Januar 15/25

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 440; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 Januar 31/
5
Februar 10; Druck: Gjörwell II S. 445–446.

6
Mehrere Begräbnisse verstorbener Verwandter. Krankheit der Schwester Axel Oxenstiernas. Ab-
7
fertigung Wulfraths zur Reise nach Deutschland. Abordnung Kleihes als Resident in Kassel.

8
Medh neste posten ankom Din schrijffvelse, så och åthskillige flere till andhre
9
Dine venner. Jag sijr, huru alt däruthe ståår och kan intet anned schrijffva,
10
ähn at jag beder Gudh om nådh och lycka och förventer, huru han vill dispo-
11
nerat .

12
Hoos oss ähr stilla verk. Ditt syskonebarn, salige Gabriel Gabrielson, vardt i
13
förledne söndags begraffven i sin sochnekyrkio åker. Imorgon skall begraff-
14
vas salige broder Anderson och tilkommande söndag Din salige hustru. Gudh
15
unne dem alle den evige glädjen och en frögdhefull upståndelse. Din fader-
16
syster fru Elsa ähr mykedt aff stenen plågat. Gudh henne styrke och tröste.

17
Wulffrat gåår nu här och solliciterar sin afferding, den jag, så mykedt jag kan,
18
gärna befordrar. Men så gåår ded något longsampt till uthan min skuldh.

19
PS. Kley

32
S(ch)weder Dietrich Kleihe, Rat und Hofjunker Johan Oxenstiernas, Mitglied der schwedischen
33
Gesandtschaft in Osnabrück, später Resident am landgräflichen Hof in Kassel. Nähere biogra-
34
phische Daten waren nicht zu ermitteln.
blifver förordnad till resident i Cassel. Din moder beder sig excu-
20
sera , at hon icke schrijffver.

Dokumente