Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
193. Königin Christina an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 März 26/April 5

[p. 358] [scan. 414]


1
–/ 193 /–

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 März 26/April 5

4
Kopie: RR (sv) fol. 415–416; 6 = Druckvorlage; Salvius Slg. vol. 7, E 5259 mit Datum März
5
27/April 6.

6
Mitteilung der Aufnahme Johan Adler Salvius’ in den schwedischen Reichsrat.

7
Vij vele Edher, grefve Johan Oxenstierna, hermedh nådeligen icke förhålla,
8
att vij uthi betrachtande af her Salvij merkelige qualiteter, så och dee långlige
9
och nyttige tjenster, som vår högstährade käre herfader, glorvärdigst i åmin-
10
nelse , oss och chronon han nu mot 30 åhr gjordt hafver, så och det godha
11
bijståndh i consilier och andre förnemblige förrättninger, vij af honom hereff-
12
ter kunne hafva och njuta, hafve tagit honom uthi vårt och rijkzens rådh, men
13
icke deste mindre för godt ansedt, att han än continuerar i legationen och
14
commissionen theruthe, efftersom vij och honom sjelf derom notificerat och
15
befallat hafve, hvarföre och såsom vij inthet tvifle, att och I denne vår godhe
16
förordning medh Eder adplausu i hörsambligen verde secunderandes, så
17
hafve vij then Eder medh detta vårt serdeles breef velat notificera, icke alle-
18
nast Eder till effterrättellse i then saken, uthan och, att I dignitatem senato-
19
riam och the funderade och praegnante schäl, som oss till des collation move-
20
rat hafve, till andres, serdeles dee keijserlige och Frantzösiske plenipotentie-
21
rades och stendernes deputerades notitie och vettenskap behörligen komma
22
låta.

Dokumente