Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
158. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Februar 26/März 7

25
[ 139 ] / 158 / [ 182 ]

26

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


27
Stockholm 1648 Februar 26/März 7

28
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 448–448’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 März
29
13/23; Druck: Gjörwell II S. 454–455.

30
Bevorstehende Abfertigung Biörenklous und Wulfraths. Abhängigkeit der Friedensverhandlungen
31
vom kommenden Feldzug.

32
Jag hafver denne gong lijtet at svara på Dit breff

36
Brief Johan Oxenstiernas vom 7./17. Februar 1648 ( [ Nr. 139 ] ).
med sijdste post ankommet
33
annedt ähn at jag önsker, ded Dit rus medh Françöseske ambassadeuren Ser-
34
vien sampt dem andhre nährvarende motte Dig väl bekomma, och at corres-
35
pondencen medh Din collega motte haffva bestondh.

[p. 291] [scan. 347]


1
Biörneklow ähr här ähnnu, och i lijke motto Wulffratt. Dog menar jag denne
2
snart at kone få sin depeche och den andhre efter, såvijdha jag förmå till Dit
3
nöije i ded nährmeste. Jag skall vedh deres tilfelle mehra schrijffva med dem.
4
Fredztractaten sijr jag ståå in suspenso, och reputeras efter denne åhrs cam-
5
pagnie , denne vara angongen och armeerne nähr hvarandhre. Gudh ståå oss
6
bij och latha alt slå uth till sit nampns ähro och vårt bestha.

7
De privatis ståår altsom vedh ded lag, som jag schreff med sijdste post.

Dokumente