Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
197. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 März 30/April 9

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1648 März 30/April 9

4
Kopie: RR (sv) fol. 471–471’.

5
Bestallung Gustaf Hanssons als Legationssekretär in Osnabrück.

6
Efftersom vij hafve förordnadt secreteraren Biörnklou till resident i Munster
7
och I hafve hoos oss medh Eder intercessionsbreff recommenderat Gustaff
8
Hanssonn, att blifva secretarius legationis, hvarföre och såsom vij Eder inter-
9
cessioner gerna deferere, giörandes oss derjempte hopp, att han samma tjenst
10
och förrättninger väll skall kunna förestå, altså hafve och vij honom thertill
11
förordnadt och i synnerheet medh vårt serdeles breff beordrat, att låte sigh
12
dee saker och förrättninger, som till det embetet höre, medh all trooheet och
13
flijt vara befallat och gåå Eder i alt hörsamblighen till handa. Vij hafve Eder
14
till effterrättellse detta icke velat förhålla.

Dokumente