Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
110. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1648 Januar 3/13

14
–/ 110 /–

15

Johan Oxenstierna an Königin Christina


16
Osnabrück 1648 Januar 3/13

17
Ausf.: DG 12 fol. 1–1’; Eingangsvermerk Uppsala 1648 Januar 27/Februar 6.

18
Glückwünsche zum Jahreswechsel und Versicherung weiterer treuer Dienste.

19
Alldenstundh Gudh den allrahögste effter sin gudomlige villja uthan tvifvell
20
för månge christelige och beträngde menniskiors önskan skuldh Eder Kong-
21
lige Maijestät hafver det förledna åhret låtit väll öfverlefva och igenomgå och
22
i thetta nya nu inträda, altderföre hafver effter min skylligheet jagh och här-
23
öfver inthet kunnet underlåtha, Eder Konglige Maijestät min hjertelige hug-
24
nat och frögd med desse få radar i underdånigheet at contestera. Önskandes
25
af hjertat innerligen och then gode Gudh troligen bedjandes, att han ville
26
Eder Konglige Maijestät förbemälte beängstigade själar till ytermehra tröst
27
och vederqväckelsse icke allenast i thetta ingångne åhr förlähna all godh
28
hälssa, vällståndh och prosperitet, uthan och i månge andre fölljande effter
29
Eders Konglige Maijestäts ägen begäran, ochså at förmedelss Eders Konglige
30
Maijestäts konglige och krafftige cooperation hans Gudomlige Maijestets
31
nampns ähre vidt och bredt må varda iblandh falken uthspridt, fädernesslan-
32
det Sverige, Eders Konglige Maijestäts rijcke märkeligen erhållit och förkof-
33
vat . Och Eder Konglige Maijestät therigenom nu och i framtijden hoos all
34
posteriteten itt odödeligit gott loff och beröm förvaras. Mig recommenderar
35
jag, så nu som elljest städes, i allsomstörsta underdånigheet uthi Eders Kong-
36
lige Maijestäts beständige konglige nådor och favor, offererandes mig, som
37
min plicht mig till förbinder, Eder Konglige Maijestät altidh till all hörsam,
38
redebogen och undervilligst tjenst och trooheet, efftersom jag och lefver uthi

[p. 190] [scan. 246]


1
then faste tillförsicht till Gudh, att jagh then lyckan och ähran hafvandes
2
varder, närvarandes och i person at bevijsa, dätt Eders Konglige Maijestäts
3
ödmjukelste, trogneste och tjenstvilligste tjenare är och i döden förblifver
4
jagh.

Dokumente