Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
100. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Dezember 24/1648 Januar 3

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 Dezember 24/1648 Januar 3

4
Kopie: RR (sv) fol. 3304’–3305’.

5
Hoffnung auf eine kaiserliche Resolution zu den noch offenen Fragen des Friedensvertrages.
6
Mahnung, die Satisfaktionen für die Soldateska so hoch wie möglich zu treiben und nicht zu
7
schnell auf das Extremum zurückzugehen. Aufforderung an Salvius, Wrangel mit Geld zu versor-
8
gen , das aus den Sommersubsidien ersetzt werden soll.

9
Vij hafve bekommit Edre bref af then 6. huius och theraf sedh, att alt stodh än
10
i vijda terminis medh tractaten, men att dhe keijserlige plenipotentierade
11
gjorde Eder hopp, dagen thereffter at skole bekomma deres förklaring öfver
12
stridigheeterna i instrumento pacis. Hvadh nu therpå kan vara passerat, vele
13
vij härnäst förvänta, anten medh Eder uthskickade express eller på ordinarie
14
posten, tillijka medh det, som emellan Eder, grefve Johan Oxenstierna, och
15
feltmarskalcken her Wrangel om soldatescans contentement kan i Minden
16
vara rådgjort och afftalt.

17
Här hoos vij vele, nu som förr, och sidst af den 11. huius hafve Eder förma-
18
nat och befallat, att I drifve soldatescans contentement det högste I kunne,
19
och ingalunda så hastigt komme på något ringa quantum, men bestå på det
20
feltmarskalcken hafver determinerat, det aldralängste I kunne. Efftersom vij
21
och icke någon så stor nödh eller fahra vara å färde eller och fridztractaterne
22
än i det rätte kahret, theri the göres skole, att I behöfve hasta till extrema,
23
men hafve ju tidh och råderum, att underrätta oss om förloppet af then punc-
24
tens och andre sakers tractat.

25
Dernäst vele vij och Eder, her hoffcantzler, i synnerheet hafva recommende-
26
rat stopningen af feltmarskalckens och armeens tarfver och nödtorffter, så-
27
vidt och ity, att I vele göra Eder möijeligste flijt, thet han till armeens behof
28
kan medh thet aldraförste bekomma 1 tonna guldh Riksdaler af nästkom-
29
mande sommartermin. Och vele vij Eder therföre interesset gärna bestå. Ther
30
och Eder sådant skulle falla heelt besvärligit, och feltmarskalcken kunde
31
förmå någon köpman, som een tonna guldh Rijkzdaler opbrachte, tå vele I på
32
hans anvijsningh samme köpman betala och förnöija af berörde sommarter-
33
min .

Dokumente