Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
104. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Dezember 27/1648 Januar 6

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 Dezember 27/1648 Januar 6

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Hoffnung auf gute Erledigung seiner Aufträge. Bestätigung des königlichen Reskripts und väter-
6
lichen Briefs vom 12. Dezember. Französische Wirren. Sein Verhältnis zu Salvius.

7
Hvadhsom haffver varit de publicis att skrijffva, det ähr uthi relationen till
8
Hennes Kungliga Majestät, vår allernådigste drotning, affgångit . Hvarföre
9
jagh onödigt och öffverflödigt holler, min käre her fader medh samme recit
10
eller berättelse att bemöda. Min käre her fader varder seendes uthaff förbe-
11
rörde rapport, huru sakerne nu här hoos oss löpa. Det gåår bunt om annat.
12
Och vill jagh tillsee, huru jagh migh uthur detta snåra förtretliga bringa och i
13
vinckhade [?] verket medh gott maneer kan uthsnoo.

14
Jagh haffver bekommit Hennes Kungliga Majestäts breff aff den 12. Decem-
15
bris

25
Wohl das Reskript vom 11./21. Dezember 1647 ( [ Nr. 87 ] ).
såsom och min käre her faders aff samman dato. Däraff jagh seer den
16
inskickade Französke broullions vara inkompne och hvad Hennes Kungliga
17
Majestät sampt min käre her fader aff dem holler. Jagh skall effterhanden
18
sända min käre her fader copierne däraf. Vore värden som han skille, ville
19
jagh detta väl mesnagera med Spagniern. Sic transeat cum caeteris erroribus.
20
Jagh beder i ödmjukhet, min käre her fader ville migh förlåthe min altför-
21
stone sonlige dristigheet, att skriffva libere och som mina fantasier löper.
22
Medh nesta post skull jagh ju got litet om min socio skrijfven, huru han sigh
23
nu steller. Mutatur in hovus [!] et est chimaera. Domine libera nos a malo!

Dokumente