Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
59. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 November 8/18

4
[ 38 ] / 59 / [ 71 ]

5

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


6
Osnabrück 1647 November 8/18

7
Ausf.: DG 10 fol. 899–900; Eingangsvermerk Stockholm 1647 November 25/Dezember 5.

8
Stillstand der Verhandlungen, wofür die Kaiserlichen den katholischen Ständen die Schuld zu-
9
schieben . Drängen der evangelischen Stände auf Rückkehr Volmars wegen dessen besserer Sach-
10
kenntnis und größeren Einflusses auf die katholischen Stände. Schreiben des brandenburgischen
11
Gesandten Fromhold. Ankunft Volmars am 5./15. November d. J. Ungewißheit über seine Voll-
12
machten . Drängen der schwedischen Gesandten auf Abschluß der Verhandlungen über die fran-
13
zösischen Satisfaktionen, Katalonien und die lothringische Frage auch bei fehlender Legitimation
14
Volmars, da die Fragen so gut wie erledigt und die Generalstaaten zum Abschluß bereit sind.
15
Schreiben des bayerischen Gesandten Ernst und Widerlegung des bayerischen Manifestes.

16
Vij ähre intet ähn kombne något vijdare i tractaten, ähn vij i vårt sidste af den
17
1. huius i underdånighet monde förmäla. De kaijserlige grefv af Lamberg och
18
Crane hafva stått stilla och alt härtill kastat skullen på de catholiske, att desse
19
cuncterade och drögde med sijne deliberationer, förorsakandes dermed detta
20
opskofvet. Evangelici status hollandes så före, att ofvanbemälte här vijstandes
21
kaijserlige gesandter vore och någon vållan till deres och vår separation och
22
att tractaten dermedh stanade, hafve fallet derpå och med macht drijfvit, att
23
Vollmar måtte återkomma hijt, såssom den deri förledne vinters på den käij-
24
serlige sijdan gjorde myckit och tyckes hafva icke allenast meera vetskap om
25
sakerne, uthan och förmögenhet hos de catholiske. Hvad i den saken och till
26
hans öfverkomst ähr gjordt och föreluppit, hafve vij, så myckit oss ähr före-
27
kommit , effterhanden hörsambligst skrifvit om.

28
Nu fogas här hoos under littera A, hvad den Brandeburgiske gesandten
29
Fromholt svarar mig, Johan Oxenstierna, uhr Münster af den 1./11. Novem-
30
bris på det, som jag skref honom härifrån till , och lades copialiter hoss sidste
31
brefvet.

32
Nu omsijder ähr offtabemälte Volmar den 5. huius hijt ankommen. Vij visite-
33
rade honom i förgår och han igår oss igen, förefallandes då föga annat ähn
34
vanlige complimenter. Så myckit vij härtill hafva kunnat spörja, skall han
35
intet hafva någon fullmacht. Vij achte ähn vijdare förnimma derom och hafva
36
Eders Kungliga Majestätz allernådigste ordre af den 4. Septembris nestförle-

[p. 94] [scan. 150]


1
den för vårt rettesnöre. Skulle så vara, att han, Volmar, intet kan sig nu legi-
2
timera och ständerne helst nu sedan icke allenast satisfactio Galliae ähr rigtig
3
i Mönster, uthan mäste parten emillan Frankrijke och Spagnien, hefftandes
4
allena på Cathalonien och Lothringen, som kan slättes, när Generalstaternes
5
plenipotentiarii blifve färdig, skulle hereffter med ijfver bjuda, till att läggia
6
sig heruthi, till att förebyggia så att verket icke måtte på Volmars legitimation
7
lijda något meen och stööt, ville vij tenckia på ett bequemligit temperament i
8
denne saken.

9
Hvad den Beyerske gesandten doctor Ernst skrifver till mig, Johan Oxen-
10
stierna , det legges här hos under B. Hvad Bavari manifesti refutation anbelan-
11
ger , ähr man nu deröfver i arbete.

12
PS: Eders Kungliga Majestätz bref af den 23. passato kom rett nu mot posten
13
skulle gå sin koos.


14
Beilagen in DG 10:


15
A: 901–903’ Fromhold an Johan Oxenstierna. Münster 1647 November 1/11 (Nr. 54)

16
B: 904–905’ Dr. Ernst an Johan Oxenstierna. Münster 1647 [Oktober 29]/November 8

17
906–912’ Avisen

18
913–914 Kaiser Ferdinand III. an [Graf Johann Ludwig von Nassau-Hadamar?]. Prag
19
1647 Oktober [4]/14

20
915–922’ Avisen

21
923–924’ Markgraf Christian von Brandenburg-Bayreuth an Kaiser Ferdinand III. Bay-
22
reuth 1647 Oktober 24/November 3

23
925–935 Avisen

24
936–937’ Markgraf Christian von Brandenburg-Bayreuth

31
Christian, Markgraf von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth (1581–1655), regierte in Bayreuth
32
seit 1603; biographische Hinweise: APW II C 3 S. 131 Anm. 2.
an Kaiser Ferdinand III. Bay-
25
reuth 1647 Oktober 24/November 3

26
938–941 Avisen

27
942 Verbot Feldmarschalls Graf Holzapfel gen. Melander

33
Peter Graf von Holzapfel gen. Melander (1585–1648), kaiserlicher Generalleutnant; biogra-
34
phische Hinweise: APW [ II C 2 S. 205 Anm. 2 ] ; ebd. II C 3 S. 36 Anm. 2.
, Lebensmittel und Proviant in
28
die Stadt Eger zu liefern. Hauptquartier Schmidtberg

35
Schmiedeberg auf der böhmischen Seite des Erzgebirges, nordwestlich Kaaden.
1647 Oktober [6]/16

29
943–968’ Avisen

Dokumente