Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
175. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 März 6/16

21
–/ 175 / [ 192 ]

22

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


23
Osnabrück 1648 März 6/16

24
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

25
Schwierigkeiten bei den Verhandlungen über die kaiserlichen Erblande. Ärger über das undurch-
26
sichtige Verhalten Salvius’. Unveränderte Lage in den Privatsachen. Bedauern über die Krank-
27
heit der Königin, wovon die Rückkehr Johan Oxenstiernas abhängt. Gute Aufnahme des Berichts
28
Biörenklous über Johan Oxenstierna bei der Königin.

29
Min sonlige respect fordrade, att skriffva min käre her fader till uthförligen
30
om sakerne och i hvadh difficulteter man dagligen här råkar medh en och
31
annan. Men quia sunt taediosa et odiosa praestat silendo et patientia illa prae-
32
terire . Jagh haffver nu i tree dagar varit quald om puncten angående Ärfflen-
33
derne , doch ähr jagh aff ingen plägat mehr ähn min collega och hans incon-
34
stantie . Ehuru jagh tracterar honom, så ähr och blijffver han effter sin lätta
35
humor syns städze lijker. Det ähr en […] aff kom han […], men pro thet

[p. 322] [scan. 378]


1
skall komma på hans huffvudh, ehuru han sigh vijndar och vendar. Hic absit
2
quaerela! Medh fåå ordh, karlen ähr han inthet rätt klock eller ähr han exces-
3
sus , underhanden stijffvandes, alias non possit socere cum ratione quid agit.
4
Min käre her fader varder aff mitt och hans breff sendes, hvadhsom ähr pas-
5
serat i desse dagar.

6
Ehuru mina privatis haffver jagh för denne gångh lathit uthan lämpan nu alt
7
in suspenso. Till svar upå mitt för 8 dagar sedan affgångit: Det gör migh
8
herteligh ondt, att Hennes Majestät haffver varit så illa sjuk. Må Gudh stärkia
9
och hjelpa till rätta. Non mihi datur meo sensu regressus nec cessionis J[ohan]
10
A[igner]. Deo placet regendi. Det ähr och heter vij måste ordt och gott holla.
11
Jagh venter alt effter Biörneklou och Wulfrhat. Han, Biorneklou, skrijffver
12
migh till, att Hennes Majestät drotningen gör godh och värdig tesmoignage
13
moot honom om migh. Utinam durabilis! Jagh förmenar vidh nesta posten
14
att fåå någon materie in particulari att skrijffva om.

Dokumente