Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
168. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 März 4/14

[p. 302] [scan. 358]


1
–/ 168 /–

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1648 März 4/14

4
Kopie: RR (sv) fol. 325–326 = Druckvorlage; Biörenklou Arkiv vol. 16, E 3269, fol. 53.

5
Mitteilung der Bestallung Biörenklous als Resident in Münster und Befehl, ihn zu instruieren und
6
mit Kredentialien für die französischen und den venezianischen Gesandten zu versehen.

7
Såsom Eder för detta kunnigt och vitterligit ähr, att vij för någon kort tijdh
8
sedhan månde förordna secreteraren Biörneklou till resident vidh fridztacta-
9
terne i Munster uthi Scheringh Rosenhanes ställe, altså hafve vij och nu seder-
10
mehra affärdat honom herifrån, att medh det forderligeste anträda och emot-
11
taga bemälte residents tjänst, och instruerat honom medh vårt creditiff till
12
Frantzösiske commissarierne så och notification om samma ährende till den
13
Venetianiske ambassadeuren dersammastädz. Eder, såsom våre till allmenne
14
fridztractaten fullmechtige legater, hafve vij icke heller velat underlåta om
15
denna hans, Biörneklous, commission ytterligare hermedh att notificera och
16
förständiga, nådeligen befallandes, att såsom vij dessföruthan ähre om Eder
17
försäkrade, thet I uthi alle måtto fremje och befordra vår och rijkzens tjenst
18
vedh desse förehafvande fridztractater och detta förnemblige och oss sampt
19
Sveriges chrono högt anlägne värcket, I ochså i lijka måtto hafve bemälte
20
Biörneklou all godh information uthi denne honom anförtrodde chargen, att
21
han den förrätter och igenom går må kunna, som vij och till honom denne
22
visse och nådige tillförsichten drage, till vår och rijkzenss tjenst.

Dokumente