Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
209. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 April 8/18

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1648 April 8/18

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 472–472’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 April
5
24/Mai 4; Druck: Gjörwell II S. 470–471.

6
Bestätigung des Briefs vom 20. März. Rat, sich mit der königlichen Resolution in seinen Privat-
7
sachen zufrieden zu geben und der Königin dafür zu danken. Reiseweg Margaretha Brahes nach
8
Deutschland und ihr Gefolge. Übermittelung von Briefen Margarethas, ihrer Mutter und ihrer
9
Schwester. Krankheit Ebba Stures.

10
Din schrijffvelse aff den 20. Martii synes ville giffva hopp till et fredligt uth-
11
slag på fredztractaten. Jag vill bedja Gudh om lycka för armee och därpå
12
hoppas fredhen. Eljest i betrachtende aff fiendens vaanliga procedurer och
13
flere difficulteter ståår jag inted lijtet an, hvadh jag skall troo. Gudh dirigera
14
alt efter sin godhe vilje och vårt bestha. Jag merker Wulffrathes ankompst
15
och medh honom undfongne communication och resolution. Om communi-
16
cationen schrijffver jag inted, hollandes mig därifrån och förväntandes uthsla-
17
get . Ded lather inted så alt seija sig. Resolutionen på Dina privata ähr tagen
18
efter lägenheeten och moste Du giffva Dig härmedh tillfredz. Så gör Du och
19
väl, at Du medh Ditt particularbreff gör Hennes Majestät Din tacksäijelse
20
före.

21
Hvadh min mening ähr om fru Margretha B[rahes] uthresa, hafver jag
22
schreffvedt medh förrige och serdeles medh senaste post: at mig ingen ting
23
bequemere synes än hädhan på Wismar, därifrån på Boizenburg ochså Elff-
24
wen uthföre åth Stadhe, dädhan på Bremen. Kunde Du nu till hennes hono-
25
rablere följe förmå någon greffve däruthe Din venn medh sin gemål, som där
26
i Wismar mötte henne och beledsagedhe henne denne vägen igenom till Dig,
27
ded haffver Du till at betenkia, hvadh ded kan kosta och huruvijdha ded kan
28
vara aff Din reputation för denne tijdh.

29
Här hoos ligge någre breff till Dig ifrån fru M[argretha] och hennes fru mo-
30
der och syster. Din svärmoder fru Ebba hafver varit i dessa dagar myked sjuk-
31
lig , men ähr nu åther något bettre igen.

Dokumente