Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
141. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Februar 8/18

4
–/ 141 /–

5

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


6
Stockholm 1648 Februar 8/18

7
Kopie: RR (sv) fol. 140.

8
Bestallung Schweder Dietrich Kleihes als Resident am Hof der Landgräfin von Hessen-Kassel.

9
Vij vele Eder hermedh nådeligen icke förhålla, thet vij hafve förordnat
10
Schweder Dieterich Kleihe till resident vidh det furstlige Casselske hoffvet,
11
serdeles och enkannerligen att taga i acht, hvadh han hoos thet hofvet kan
12
befinna lända vårt krigsväsende i Tysklandh, 1. inbördes alliance, 2. till lijsa
13
understödh och conservation effter. Och på thet han så mykit bättre må
14
kunna negociera uthi vår tjenst hoos hennes Kärligheet, ty ähr hermedh vår
15
nådige villje och befallningh, att I, så myckit Eder tillstår, gifve bemälte
16
Kleihe hoos Hennes Kärligheet jämväl och des rådh och minister all godh
17
address. Såsom och give honom all nödigh information och undervissningh
18
uthi dee saker, I in loco och vid desse fridztractaterne finne nödigt, honom
19
instruere uthi, och I elljest vethe tjena honom till underrättelese i denne ho-
20
nom anförtrodde tjensten, att han den medh desto vår och chronones större
21
nytta och medh Hennes Kärligheet nöije och behagh må kunne förrätta och
22
förestå.

Dokumente