Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
27. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Oktober 11/21

21
–/ 27 / [ 55 ]

22

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


23
Osnabrück 1647 Oktober 11/21

24
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

25
Dank für den Brief vom 17. September. Hoffnung auf baldigen Friedensschluß.

26
Jagh haffver idagh medh posten fåt min käre her faders skrijffvelse daterat
27
Tijdöön den 17. Septembris

32
APW [ II C 3 S. 668 ] aufgeführt, aber nicht abgedruckt.
. Gudh vari loff, som min käre her fader medh
28
helsan erhåller. Jagh haffver inthet nu att skriffva om annat ähn som vårt bref
29
till Hennes Majestät innehåller. Man ähr nu i temligit hopp om tractatens
30
gode uthgångh. Och gör nu her Salvius effter sin återkompst stoor sperance
31
om freden. Hvadhsom blijfver, måste tijden uthvijsa. Vij skole och vela göra

[p. 40] [scan. 96]


1
vårt besta den att befordra och, så mycket möijeligit ähr, att bringa denna
2
långhsamma tractaten till änskap. Gudh gijffver härtill sin nåde, välsignelse
3
och lyckan.

Dokumente