Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
238. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Mai 5/15

16
–/ 238 /–

17

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


18
Osnabrück 1648 Mai 5/15

19
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

20
Abreise Wulfraths nach Schweden zum Bericht. Abschluß des spanisch-niederländischen Friedens
21
gegen den Protest Serviens. Empfehlung für Wulfrath wegen seiner guten Dienste.

22
Medh detta tillfelle, att Wulfrath nu sin resa igen åth Sverige fortsätter, haff-
23
ver jagh medh desse fåå ordh min käre her fader velat upvacta och min son-
24
lige hörsamheet tillbjuda. Hvadh de publicis kan vara att förmäla, det varder
25
han, Wulfrhat, medh mehra mundligen görandes, efftersom han nu ifrån ar-
26
meen kommer och jagh eljest honom och a parte informerat haffver om trac-
27
tatens tillstånd här och uthi hvadh terminis vij versere.

28
Igåår ähr i Münster den Spaniske och Hollenske freden solenniter och medh
29
stoor pompe, som berättas, förmedelst ratificationernes uthvexlingh publice-
30
rat . Men den Französke plenipotentiarien Servient haffver dermoot solenniter
31
protesterat, hvilket Hollenderne inthet acta. Dit gåå (som man säija plägar)
32
deür als en Hollander.

33
De privatis haffver jagh nu inthet att mäla. Uthan sparer det till posten, eff-
34
tersom den som uthur Sverige i öffvermårgon, vill Gudh, kommer, tilläfven-
35
tyrs något medhbringandes, som jagh materie aff bekommer till att skrijffva
36
om.

[p. 455] [scan. 511]


1
Till slut vill jagh ähnu min högtährade käre her fader offvanbemälte Wulfrhat
2
till det beste recommenderat haffva. I synnerheet till någon tjenst, som han
3
sjelff medh mehra min käre her fader sin anlägenheet och tanckar varder fo-
4
redragandes . Han ähr godh, redeligh och tjänstactigh nogh och i Tyska sa-
5
kerne medh breffställande temligh ferdigh, hvadh honom aff min käre her
6
fader för favor skeer varder, han medh all tjensteligh tacksamheet gerne sök-
7
jandes att demerera. Och jagh erkenner det för än synnerligh faderligh benä-
8
genheet emoot.

9
[PS]: Berenklou ähr ahnu inthet ankommen.

Dokumente