Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
179. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 März 11/21

12
[ 153 ] / 179 /–

13

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


14
Stockholm 1648 März 11/21

15
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 458–458’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 März
16
27/April 6; Druck: Gjörwell II S. 459–460.

17
Bestätigung des Briefs vom 21. Februar. Gesundung Margaretha Brahes. Masern der Enkelin
18
Sophia. Zustimmung der Königin zum Heiratsplan und Vorschlag, Margaretha im Gefolge der
19
Gemahlin Magnus de la Gardies nach Deutschland reisen zu lassen. Gute Berichte Biörenklous
20
und dessen baldige Rückkehr auf seinen Posten. Brief Mazarins an Axel Oxenstierna.

21
Medh förgåårs posten kom Din schrijffvelse aff den 21. Februarii an och
22
brachte in publicis med sig, at i Osnabrygge var emellan dem catholiske och
23
evangeliske punctus iustitiae afftalt medh parternes åthnöije. Jag önsker till
24
den och dem öfrige, som ähn åtherståå, lycko. Så merker jag och, at feltmar-
25
skalken medh armeen och föregongen conjunction medh mareschallen de
26
Tourraine

31
Nach dem Weitermarsch von Windsheim kam Wrangel am 13./23. März 1648 in Wassertrü-
32
dingen an. Am selben Tage trafen dort auch Königsmarck und Turenne ein. Bei der Konjunk-
33
tion der Armeen zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl wurde aus den Geschützen Salut
34
gefeuert ( TE VI S. 313).
ähr gongen efter dem Keijserske och Beijerske, at fulfölja dem till
27
Donawströmen och, om skee kan, däruthur ståde dirigera desseinen och väl-
28
signen .

[p. 325] [scan. 381]


1
De privatis tuis hafver jag dette allena at schrijffva, at fru Margretha Brahe nu
2
åther ähr vedh helsan; dog hafver jag snart i 3 veckor inted taalt medh henne,
3
efterdy den ungste min dotterdotter Sophie, som hoos min hustru ähr, ähr
4
fallen i meslingen, och fru Margretha, sosom den dersamme inted hafft haf-
5
ver , finnes något råd och försynt därföre.

6
I förgåår var jag uppe hoos drotningen och på Dina vegnar uptechte Hennes
7
Majestät Din gifftermåls dessein, åstundandes Hennes Majestätz behag där-
8
till , efter ded var hennes hoffmesterinna och sökte därjempte Hennes Maje-
9
stätz adsistence till fulbordan. Jag kunde icke annars förnimma, ähn at ded alt
10
behagede. Och komme så vijdt discurserne, at Hennes Majestät föreslog fru
11
Margrethas resa dijt uth till Dig, enkannerligen i följe medh phalsgreffvinnan,
12
greffve Magnussens gemål

35
Die Gemahlin Magnus Gabriels de la Gardie war Maria Euphrosina, Tochter des Pfalzgrafen
36
Johann Kasimir zu Zweibrücken-Kleeburg und seiner Gemahlin Katharina Prinzessin von
37
Schweden, * 14. Februar 1625, Heirat am 17. März 1647, † 2. März 1692 ( Stammtafeln I
38
Taf. 36).
, alldenstundh denne ähr i förslag at resa medh
13
phalzgreffven i tillkommande våår i armeen. Nähr jag nu frambdeles, vill
14
Gudh, fåår tala medh henne sjelff, skall jag vinläggia mig om ded, som länder
15
Dig till hugnad och Ditt förehaffvandes fulbordan, därtill jag aff hjärtadt ön-
16
skar Gudz välsignelse. Din svärmoder taalte och medh mig på samme slag för
17
otte dagar sedhan, och tvijfflar jag inted, at hon efter sin förmågo ochså drijff-
18
ver verkedt. Du hafver här hoos tvenne breff, ett aff Din svärmoder och ded
19
andhre aff f[ru] M[argaretha] at undfå.

20
Secreteraren Biörnekloo förnimmer jag inted anned aff, ähn at han ähr redelig
21
och gör sanna rapporter. Och menar jag, at han nu snart kommer uth igen till
22
sin charge i Münster. Och nähr han kommer, hafver Du saken vijdhare at
23
förnimma.

24
Hvadh mig cardinalen Mazarini hafver tilschriffvedt i ett breff i förgåår hand-
25
fonget genom Chanut, med store Françöseske complementer upfylt, ded
26
kantu sij aff medföljande copie. Där ähr fuller inted uthi aff realitet, men så
27
tjänar lijkväl Dig at vetat och med Bruns communication at jempföre.

Dokumente