Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
161. Salvius an Biörenklou Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

[p. 293] [scan. 349]


1
–/ 161 /–

2

Salvius an Biörenklou


3
Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

4
Ausf.: DG 12 fol. 320–321.

5
Abhandlung der Justizfragen. Konferenzen über die Autonomie, besonders in den Erblanden, mit
6
Festlegung des Normaljahrs 1624 und einer dreijährigen Emigrationsfrist. Anspruch des französi-
7
schen Residenten La Cour auf Zulassung zu den Verhandlungen. Rückkehr des bayerischen Ge-
8
sandten Dr. Krebs.

9
Utaf mit sidste de dato den *** huius hafver Eders Välborenheet förmodelig
10
för dettes ankompst förnummit, huru och på hvad sätt man här hafver omsij-
11
der fåt richtigheet uthi justitieväsendet i Romerske Rijket. Sedan hafver man
12
åter hafft åtskillige conferencer med the keijsserlige och catholische öfver au-
13
thonomiae eller religionspunchten, så i gemeen som in specie keijsserlige
14
Erfflanden betreffande, men lichväll ännu inthet videre kunnat komma ther-
15
med , än at man in 1. gradu hafver erhållit uthi alle catholiske, undantagandes
16
bemälte Erffländer, tam publicum quam privatum exercitium religionis som
17
evangelici, anten per pacta eller observationem och longum usum ther hafva
18
hafft anno 1624.

19
In secundo hafver man fuller vellat, at the evangelische, som inthet hafva at
20
stödja sig vid sådant och the keijserlige lickväll änteligen ville hafva them
21
bordt, blifva vidh sidt godz och heem vijt ad dies vitae och thessemellan
22
brucka sig Gudztjenst tam intra parietes quam in vicinia och in tertio at the,
23
som post conclusam pacem måtte changera religionen och så finge någre visse
24
åhrsfrist och itt determinatum spatium emigrandi. Men the keijsserlige stå på
25
och vella anteligen commiscera thesse tvenne sidste gradus, sättiandes theru-
26
thi bemälte terminum emigrationis allenast på 3 åhr, doch ther hooss, at the,
27
som på thetta sättet måste emigrera, inthet skole vara obligerade at försällja
28
theras huuss och godz förthenskuld, uthan måge behålla them som förr, hafva
29
then frijheet, at uthan pass reesa när them så gått synes tijt, hålla sig een tijd
30
ther oppe, men thessemellan låtha administera them genom catholische tje-
31
nare . I lijka måtto och at sådane confessionariis måtte stå fritt, ther the uthi
32
catholische länder hade praetensioner och rätthängie saker, uthan vägring be-
33
gifva sigh tijt, ther subsistera, sålänge uthslag theri skeer, och sedan obehin-
34
drade igen repassera uthan något speciallegde. Thetta hafver man fuller ac-
35
cepterat och änteligen vorit tillfridz med the 3 åhren in tertio gradu, men
36
hvad thenne andra graden vidkommer, ståt på och blifvat vid före praetension
37
och vellat hafve them rättat på lifztijdh. Erfflanderne villja the keijsserlige för
38
alting eximera härifrå och behålla under Keijssarens frije disposition, tesmoi-
39
gnerandes , att Kaijsarn, förän han vill tillstädia, att man skall therom före-
40
skrifva honom leges, häller vill låtha gå alt öfver hopå. Och att the hafva

[p. 294] [scan. 350]


1
expresse mandatum prohibitorium, att inthet tala om then saken här, myckit
2
mindre tillstädia, at hon må blifva remitterat till een Rickzdag eller elljest,
3
uthan aldeles tyste henne neder.

4
PS: Eders Velborenheet beder jag på thet flijtigste om förlåtelsse, at jag för
5
hastigheet skuld inthet hinner thenne gången at skrifva brefvet sjelf. Thet
6
synes lickväll ungefär theraf, hvad man nu i 5 conferencer hafver uthrättat in
7
puncto authonomiae. Caesareanorum project här hoos lagdt vijsar thet öfrige.
8
Idag hafver man varit temlig hårdt tillhoppa om Erfflanden, oachtandes, att
9
evangelici hafva, så theri som general authonomien, släpt fast alt ihop, heem-
10
stält Kungliga Majestätts plenipotentiariers Excellentier, att menagerat effter
11
bäste kraffter, men lickväll, förän thet skulle hålla värket oppe, bedit them, at
12
gifva effter och befalla Gudh saken. Caesareani hafva icke allenast causserat
13
defectum mandati i saken, uthan och bekänt sigh hafva expressum prohibito-
14
rium , att inthet tillåta, thet här något skall talas om bemälte Erffländer, icke
15
häller, att man måtte reservera sig thet till nästa Rijkzdagh, villjandes altså, så
16
gott som aldeles tystat neder och afskära interessenterne alt hopp till någon
17
hugnadh. Theröfver man fast med vredzmod är skild ifrån hvarannan. Dätt är
18
förthenskuldt ovijst, huru snart man kommer tillsamman igen.

19
Huru justitiepunchten är underskrefen och i the keijsserlige, vår sampt stän-
20
dernes händer deponerat, finnes ibland bijlagorne.

21
Monsieur La Cour hafver här gjordt alarm i lägret och vill per force bijvistas
22
conferencern med. Hvad herr legaternes Excellentier förthenskuldt hafva
23
skrifvit till greve Servient och fåt för svar, fölljer här hoos. Ponçon hafver
24
varit här två gånger therom.

25
The Beyerske gessandten doktor Krebs är för 3 dagar hijt kommen igen. Ut
26
in literis.

27
In privato står elljest, Gudh skee loff, alt väll till. Eders Velborenheet käre
28
vårdnat vänter med längden effter Eders Velborenheet. Jag hoppas altså snart
29
then hugnadh, att see Eders Velborenheet in önskeligit vällstånd igen. Bref-
30
ven , som idag kom ifrån Eders Velborenheet, hafver jag väll bestådt.

Dokumente