Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
136. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Februar 5/15

28
–/ 136 /–

29

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


30
Stockholm 1648 Februar 5/15

31
Kopie: RR (sv) fol. 129–130 = Druckvorlage; Konzept: Kungliga Koncepter .

32
Hoffnung auf Annahme der französischen Forderung, Spanien nicht mehr durch den Kaiser zu
33
unterstützen. Königliche Weisung, Frankreich in jeder Hinsicht beizustehen.

34
Ibland andre i fridztractaten emellan them Frantzösiske och them keijserlige
35
plenipotentieradhe stridiga saker hafver nu på en långh tijdh varit fast den
36
störste och förnembste, att Franckerijke sigh befahrer för then adsistence,
37
som Keijsaren kundhe giöre Spagnien, ther Franckerijke förlijckt medh den

[p. 243] [scan. 299]


1
förre skulle continuera i kriget eller framdeles råka i mangell medh thenne
2
ordre. Nu tycker oss fuller, att denne saken skall hoos Keijsaren gifva ingen
3
ringa difficultet till resolvera och bevillja uthi, serdeles för then starcke för-
4
knippelsen och enigheeten, som ähr emillan honom och Spagnien såsom po-
5
tentater af ett huus. Men när man på andre sijdan betäncker theres stoore
6
macht och att Franckerijke högh orsak hafver, vidh thesse tractater at vigilera
7
och sij sigh före, om thet, som framdeles kan skee, och sigh vederfahras, i vårt
8
interesse och ähr, att Franckerijke må blifva stabilierat och så fast gjordt, att
9
det af huus Österrijke icke må blifva öfverväldigat. Hvarföre, och såsom vij
10
förmedelst inbördes alliance för obligeras, att sökia hvars annars interesse och
11
bästa till befördra, altså ähr hermedh vår nådige villje och befalningh, att I
12
låthe Eder thetta the Frantzösiske plenipotentierades postulatum i bästa måt-
13
tan vare befallat, och ju taala för Franckrijke theruthinnan medh flijt och
14
medh den ijfver och alfvar, att des plenipotentarii och Franckerijke sjelf må
15
sij och röna, att märckeligit adsistence heruthinnan af oss såsom sin foede-
16
rata . Vij försij oss till Eder nådeligen, att I cooperere medh them Frantzösiske
17
till erhollelsen af bemälde Frankerijkes ahnlägenheet, så myckit Eder ähr mö-
18
ijeligit . Samma saak ähr och, om the Frantzösiske plenipotentierade begäre
19
vidh tractaterne Edert adsistence uthi then Lothringiske saken. I taale och i
20
thet fallet för Frankerijke så favorabelt I någonsinn kunne, thesmoignerandes
21
så theruthinnan som alla andre förfallenheeter vår godhe adfection och be-
22
ständige vänskap.

Dokumente