Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
192. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Ridboholm 1648 März 25/April 4

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Ridboholm 1648 März 25/April 4

4
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 464–464’; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 April
5
11/21; Druck: Gjörwell II S. 463–464.

6
Bestätigung des Briefs vom 6. März. Rat, sich mit den Eigenheiten von Salvius abzufinden. Ge-
7
spräche mit den Verwandten Margaretha Brahes und deren günstige Aufnahme des Heiratsplans
8
Johan Oxenstiernas. Reiseweg Margarethas nach Deutschland.

9
På din schrijffvelse aff den 4. huius

29
Gemeint ist der Brief vom 6./16. März 1648 ( [ Nr. 176). ]
medh posten i förgåår inkommen hafver
10
jag denne gong föga at svara. Publica judiceras best uthur tijdhen och des
11
förlop så och uthur drotningens breff. Och hvadh Du schrijffver om Din socii
12
humor och variabilitet, ähr inted nytt och eij till at förandra; kommer uthur
13
hans medfödde ingenio styrkt ex occasione temporum. Och står annor-
14
lundha inted till at botha ähn medh stadig resolution och skääl. Och hvadh
15
medh dette inted kan erholles, moste fuller så löpa och ähr at skatta för en
16
olycka.

17
De privatis tuis kan jag föga denne gong schrijffva, ty mine tankar om fru
18
M[argaretha] B[rahe] resa uth till Dig hafver jag medh sijdste post svarat opå.
19
Och skall den saken latha mig vara anlägen, at bringa till ända och Dit åth-
20
nöije , om Gudh spar lijffvedt och giffver lyckan. Att vinna alla till min inten-
21
tion , hafver jag icke allenast sjelff talat medh henne, uthan och medh hennes
22
broder och syster, så och i förgåår begiffvit mig hijt till Ridboholm och fun-
23
net på alla ortar emot Dig och till Din dessein godh vilje och inclination. Ähr
24
nu allenast bekymbret om vägen och följedt, för hvilke bådhe och hvadh
25
mehra länder till des befordring skall jag bära all faderlig omvärdnad och
26
tijdigt latha Dig ded veta. Gudh den högste giffve lycko och välsignelse till
27
alt. Han lathe oss ifrån hvarandhre altijdh höra hugnelige tijender och finnes,
28
om hans vilje och oss nyttigt ähr, ähn en gong medh lijff och helsan.

Dokumente