Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
128. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 Januar 24/Februar 3

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1648 Januar 24/Februar 3

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Dank für die Briefe vom 25. und 31. Dezember 1647. Neujahrswünsche. Krise der Verhandlun-
6
gen , wogegen gute Waffen das beste Mittel sind. Tag der Beerdigung seiner, Johans, ersten Ge-
7
mahlin .

8
Jagh haffver för 3 dagar sedan bekommit min käre her faders skrijfvelse aff
9
den 25. Decembris och rätt nu en aff den 31. eller sista dito

23
Bekannt sind nur die Schreiben Johans an seinen Vater vom 24. Dezember 1647 und vom
24
1. Januar 1648.
, varandes mäste-
10
deels all faderlig benägenheets contestationer vidh det uthgågne och ingående
11
åhr. Den aldrahögste Gudh bekräftige effter sin vilje min käre her fader gode
12
önskan och låta alt, ehvadh det och ähr, väl afflöpa till sins helga namps ähra
13
och deras hugnat, som det gerna see och önska.

14
Det ståår nu medh vår tractat här pro facto in crisi, och veet jagh icke, hvadh
15
jagh därom rätt döma skall mehra ähn quod bona armatura [am Rand von
16
anderer Hand: NB vapnen] est optimum et quidem tempestivissimum reme-
17
dium . Det löper här bunt galit ett och annat, som cursus rerum ähr. Jagh
18
önskade för min person, att vara här ifrån. Doch ehvar jagh ähr, finner jagh
19
fuller besvär. För denne gång sluter jagh, stort förmenandes, medh neste post
20
skrijffva något pertinentere om en och annan saak.

21
[PS]: Est dies secundus a sepulturae [!] coniugis ut puto. Ignoscas ergo, pater,
22
quod in phantasia sim. Et non dectione [!] digna scribam.

Dokumente