Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
140. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Februar 8/18

[p. 254] [scan. 310]


1
–/ 140 /–

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1648 Februar 8/18

4
Kopie: RR (sv) fol. 139–139’.

5
Bitte Pfalzgraf Friedrichs von Zweibrücken um Unterstützung seiner Ansprüche auf Forbach und
6
ein Viertel des Pilzbachischen Zolls.

7
Vij vele Eder nådeligen icke förhålla, thet Hans Kärligheet pfaltzegrefve
8
Fredrich till Zweibruch

27
Friedrich Pfalzgraf zu Zweibrücken, * 5. April 1616, † 9. Juli 1661, seit 1635 Pfalzgraf, hei-
28
ratete am 6. April 1640 Anna Juliana von Nassau-Saarbrücken ( Stammtafeln I Taf. 36).
hafver låtit hoos oss anhålla om recommendation
9
till Eder uthi tvenne Hans Kerligheetz anlägne saker: 1. Att kastret Forabach

29
Forbach in Lothringen.

10
och dertill hörige pertinentier och uhrminnes egendomb icke måtte tagas
11
ifrån huset Zweibruch, efftersom Keijser Ferdinandus secundus det hafver at-
12
tenterat och söckt genom en militarisk execution och sigh understådt, att set-
13
tia framledne pfaltzegrefve Johan

30
Johann Pfalzgraf zu Zweibrücken, * 28. März 1584, † 9. August 1635, heiratete in 1. Ehe
31
Katharina von Rohan, in 2. Ehe 1612 Luise, Tochter Kurfürst Friedrichs IV. von der Pfalz
32
( Stammtafeln I Taf. 36).
uthur dess possession och rättigheet. 2. Att
14
bemälte huuss effter uhrminnes fördragh och tijder måtte blifve vidh fjerde
15
delen af den Piltzbachiske

33
Wilsbach bei Biedenkopf, wo der vierte Teil des Zolls im schwedischen Instrument vom 14./24.
34
April 1647 Pfalzgraf Friedrich zu Zweibrücken zuerkannt wurde ( Meiern V S. 459 ), ebenso
35
im kaiserlichen Instrument von Ende Mai ( ebd. IV S. 561) und im französischen Instrument
36
von Mitte Juli ( ebd. V S. 145). Die katholischen Stände verlangten in ihren Korrekturen, daß
37
die Rechte von Kurmainz am Zoll erhalten blieben ( ebd. S. 801 und S. 821); vgl Art. IV § 21
38
des schwedischen Vertrages ( Müller S. 18).
tollen, som ifrå anno 1636 skall vara bemälte huus
16
af Churmentz förhollen och förbuden, efftersom Hans Kärligheetz vidh
17
fridztractet stadde fullmechtige herom uthförligen varder underrättandes.

18
Såsom vij nu gerna see, att detta huuset icke mindre än andre des medhstäder
19
i Tyskland blifver conserverat och erhollet vidh dess egendom och välfångne
20
rätt och rättigheeter, och det så myckit mehr, som det medh oss så när ähr
21
besvägrat

39
Johann Kasimir, Pfalzgraf zu Zweibrücken (1585–1645), der Oheim Pfalzgraf Friedrichs, war
40
mit Katharina, Tochter König Karls XI. von Schweden verheiratet. Johann Kasimir war der
41
Vater Pfalzgraf Carl Gustavs (1622–1660), Oberbefehlhabers der schwedischen Armee in
42
Deutschland und späteren schwedischen Königs ( Stammtafeln I Taf. 36).
; ty hafve vij icke velat förbijgå, Hans Kärligheet deruthinnan att
22
deferera och Eder nådeligen befalle, I vele taga des interesse i acht och så laga,
23
att, såvijda I uthan allmenna tractatens skada och hinder, jämväl och andres,
24
som uthi desse fullmechtige huusetz Zweibrucks postulater tilläfventyrs
25
medh skähl hafve att seija, offension och förvijtellser kunna giöra thet bij-
26
ståndh och kräfftigh assistence, I då giöre Eder flijt, att hjelpa offtbemälte

[p. 255] [scan. 311]


1
huus uthi ofvenberörde ährender till thet, som thet ähr berättigadh och medh
2
skähl praetenderar. Dermedh skeer denna vår recommendation ett gott
3
nöije.

Dokumente