Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
169. Königin Christina an die Kammerräte Stockholm 1648 März 4/14

23
–/ 169 /–

24

Königin Christina an die Kammerräte


25
Stockholm 1648 März 4/14

26
Kopie: RR (sv) fol. 324’–325.

27
Anweisung der Unterhaltsmittel für Matthias Biörenklou als Resident aus denselben Mitteln, aus
28
denen bisher Rosenhane bezahlt wurde.

29
Såsom vij nu haffve förordnat vår secreterare Mathias Biörnklou till resident
30
vidh fridztractaterne i Munster i Skeringh Rosenhanes ställe, så hafve vij och
31
deputerat och beståt honom samma tractamente och underholdh, som Rosen-
32
hanen för honom nuttit och erhållit hafver, som 15 Rijksdaler om dagen,
33
räcknandes ifrån den 20. Novembris förledne åhrs 1648 [!], efftersom han

[p. 303] [scan. 359]


1
ifrån den tijden uthaf egne medell hafver begynt, att equippera och giöra sigh
2
färdigh till samma residents tjensts anträdande, förän han bleef af oss hijt
3
advocerat. Derföre ähr hermedh vår nådige villje och befallningh, att I ställe
4
Eder vidh statens formation denne vår förordningh till effterrättelse, att han,
5
Biörnklou, vidh denne sin commission bekommer bemälde tractamente och
6
underholdh af samma medell, som våre commissarier och legater till fridz-
7
tractaten i Osnabrugh deres underholdh bekomma eller hereffter bekomman-
8
des varde. Hvilket vij Eder till effterrättellse icke ville förhålla.

Dokumente