Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
182. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1648 März 13/23

15
[ 158 ] / 182 / [ 202 ]

16

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


17
Osnabrück 1648 März 13/23

18
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

19
Dank für den Brief vom 26. Februar. Warten auf die von Wulfrath und Biörenklou mitzubrin-
20
gende Resolution. Rat zur Rüstung für den Sommerfeldzug, dessen Erfolge die Verhandlungen
21
erleichtern können. Wunsch nach Herreise Margaretha Brahes. Tod des dänischen Königs. Gruß
22
an die Mutter.

23
Posten uthur Sverige för några stunder ankomma. Haffver bract migh min
24
käre her faders jempte andres skrijffvelser aff den 26. Februarii nestförledne.
25
Gudh vari loff, som min käre her fader medh helsan erholler. Jagh venter nu
26
rätt medh längtan effter Wulfrath och Berenklou eller enthera. Gudh gijffve
27
dee och bringa migh godh resolution, ty hon migh ähr ganska högnödigh.
28
Dee haffver migh både medh posten idagh tillskrijffvit och godh förtröst-
29
ningh gijffvit. Effecten vill jagh nu förventa medh nesta post.

30
De publicis haffver jagh in particulari inthet att mäla öffver det, som i breff-
31
vet till Hennes Kungliga Majestät, vår allernådigste drotningh, ähr infördh.
32
Det gåår fuller medh vår tractaten ju temligen, men ehuru detta ähr, så måste
33
denne sommar uthhärdas, förähn alt kan blijffver rictigt, och ähr fuller det
34
tryggeste, att man sigh på thet beste sätet, så någontzijn möijeligit ähr, i
35
denne sommar armerar och uthrustar. Validissime nunc tractatur sub validis
36
armis. Jagh gör mitt facit upå, si Deus vitam concesserit, att blijffva här i
37
Osnabrugge öffver sommaren. Komma vij och till endskap på vercket, så seer
38
jagh inthet, att jagh ähndå väl för allehanda orsaker skull skall kunna komma

[p. 337] [scan. 393]


1
hem i höst. Dock måste jagh alt befala Gudh och tijden, men på all fall ön-
2
skar och seer jagh gerna, att fru Margareta komme hijt uth på den vägen, som
3
jagh för 14 dagar sedan månde öffverskrijffva

26
Im Brief vom 28. Februar/9. März 1648, der hier sicherlich gemeint ist ( [ Nr. 163 ] ), steht
27
allerdings hiervon nichts. Wahrscheinlich hatte Johan Oxenstierna seine Gedanken darüber auf
28
einem beiliegenden Blatt niedergeschrieben, das verloren gegangen ist. Sein Vater war damit
29
nicht einverstanden, wie sich aus dessen Reaktion ergibt.
. Jagh vill inthet falla min käre
4
her fader medh repetition aff samme saak mödesam, uthan ventar nu, hvadh
5
för svar och resolution jagh härupå bekomma må, däreffter jagh migh rätta
6
och vijdars regulera kan. Och holler jagh före, att jagh medh Biörneklou eller
7
Wulfrath ville sådan beskedh bekommandes, att jagh mine saker skall kunna,
8
som sigh bör, den anstella.

9
Rex Daniae ähr nu och ad patres gången

30
Christian IV., * 12. April 1577, starb am 28. Februar 1648 in Kopenhagen ( Stammtafeln II
31
Taf. 72). Seine feindselige Haltung gegenüber Schweden hatte ihn in einen Krieg mit dem
32
Nachbarland verwickelt (1643). Im Frieden von Brömsebro (1645) mußte er auf die norwegi-
33
schen Provinzen Jemtland und Herjedalen, die Inseln Gotland und Ösel verzichten.
. Hvadh vij fåå för en granne aff
10
filio

34
Christians IV. Sohn, Friedrich III. ( Stammtafeln II Taf. 72), war in seinem Verhältnis zu
35
Schweden noch unglücklicher als der Vater. In den Frieden von Roskilde (1658) und Kopenha-
36
gen (1660) verlor er Schonen, Halland und Blekinge sowie die norwegische Provinz Bohus an
37
Schweden und mußte auf die Lehnshoheit über Holstein-Gottorp verzichten.
, måste tijden lära.

11
[PS]: Min käre her fader ville helsa min högtährade kära fru moder medh min
12
sonlige ödmuke tjenst och önskan aff alt gott.

Dokumente