Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
102. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Dezember 24/1648 Januar 3

5
[ 83 ] / 102 / [ 128 ]

6

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


7
Stockholm 1647 Dezember 24/1648 Januar 3

8
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 430–431; Eingangsvermerk 1648 Januar 12/22;
9
Druck: Gjörwell II S. 440–442.

10
Bestätigung des Briefs vom 6. Dezember. Befehl zur Heimreise Biörenklous, abgegangen ohne
11
Wissen Axel Oxenstiernas, vielleicht, um den Hauptschuldigen am Zerwürfnis Johan Oxenstier-
12
nas mit Salvius zu erkunden. Bitte um Bericht über Biörenklous Verhalten. Abfertigung Rosen-
13
hanes als Ambassadeur nach Paris. Hoffnung auf guten Ausgang der Ehesache Johans nach Axels
14
Gespräch mit Ebba Sture.

15
Din schrijffvelse aff den 6. huius ähr medh ordinari posten väl ankommen
16
och hafver medh sig bracht Dit förrättande i Minden, så och hvadh mehra Du
17
beschrijfver ded förlopped aff fredztractaten. Efter nu imorgon ähr Juledag,
18
som affvender mine tankar ifrån desse handlingar, Du och billigt hafver Dig
19
desföruthan at retta efter Kungliga Majestätz ordre och breff, ty lather jag för
20
denne gongen de publicis mykedt at schrijffva. Allenast at jag lather Dig veta,
21
at medh näst affgongne post ähr ordre affgongen till secreteraren Biörne-
22
klow , at göra i hastigheet en ryck hijt öfver. Ordren gik uth föruthan min
23
vetskap, dogh merkte jag väl några dagar tilförrende sådant vara å gong, icke
24
vetandes hvadh därpå följa motte. Orsaken kan till en deel vara mig obe-
25
kendh , doch merker jag väl nu inted den ringaste vara, at genom honom för-
26
fara , hoos hvem skullen sticker aff ded misförstondh emellan Dig och Sal-
27
vium , anten hoos Dig eller honom. Om nu Biörneklow någon particularcom-
28
mission i den heller andre saker updrages, ded moste tijdhen giffva. Den tijdh
29
Dine breff medh communicationen aff Brun ankomme, då förorsakadhes där-
30
aff denne ordren och secreterarens affordning. Jag hölt ded i förstonne för en
31
discours, ded jag nu förnimmer haffva varit alvar. Mig tjänte genom få ordh
32
at förnimma, hvadh affection Du spör hoos Biörneklow och hvadh Du judi-
33
cerar om hans comportement, på ded jag må veta, huru jag honom hantera
34
skall. Schering Rosenhan ähr nu härifrån sosom ordinari ambassadeur affer-
35
dat till Frankrijke, och reeser heemifrån strax efter nyåhredt.

36
De privatis tuis setter jag allenast härtill, at jag för någre dagar sedhan taalte
37
medh Din svärmoder fru Ebba om Ditt gifftermål medh fru Margaretha
38
B[rahe]. Och ändoch jag fuller troor henne heller något anned, haffve seet

[p. 173] [scan. 229]


1
och åstundat, aff orsaker som mig för dette och kone haffva beveekt, så lät
2
hon sig ded dog behaga och önskadhe där lycka till, så at jag väl sijr och icke
3
anned kan troo, ähn at ded, så snart begraffningen ähr öfverstonden, medh
4
henne ochså alt kan öfvertalas, som tjänar till Din desseins fulbordan. Gudh
5
giffve eljest till lycka. Alt annedt står som förr.

Dokumente