Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
4. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 September 28/Oktober 8

[p. 3] [scan. 59]


1
–/ 4 /–

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 September 28/Oktober 8

4
Kopie: RR (sv) fol. 2059’–2060.

5
Restitution des Barons von Khevenhüller und seiner Verwandten.

6
Såsom vij för detta någre resor hafve recommenderat Eder baron von Keven-
7
hüllers

31
Paul von Khevenhüller, ein Sohn des 1598 verstorbenen Sigismund von Khevenhüller und der
32
Regina von Thannhausen, war Rat Kaiser Ferdinands II. und Burggraf zu Klagenfurt. Er war
33
mit Regina von Windischgrätz verheiratet. Da er in die Dienste König Gustav Adolfs von
34
Schweden trat, wurden seine Güter in den habsburgischen Ländern konfisziert. Paul von Khe-
35
venhüller diente zuletzt als Hofmeister der Königinwitwe in Altenstettin. Er starb am 9. De-
36
zember 1655. Aus der Ehe entsprangen zwölf Kinder, darunter sieben Töchter. Von den Söhnen
37
Georg Christoph († 1645), Bernhard († 1660), Andreas († 1648), Johann Sigismund († 1631),
38
Bartholomäus († 1662), Paul († 1658) und August († 1653) waren einige damals bereits verstor-
39
ben ( Zedler XV Sp. 564f.). Als zweiter Khevenhüller ist ein Sohn des Bruders Paul gemeint,
40
wie aus [ Nr. 58 ] hervorgeht.
och hans frändes restitution saak, att vidh fridztractaterne låte Eder
8
vara anlägen, altså förspörje vij medh nåder, att I theruthinnan hafve gjordt
9
Eder flijt, men sij af thet keijserlige instrumento pacis, att det i denne saken
10
vidt discreperar ifrån det I dem hafve öfverlefrera låtit, efftersom deruthinnan
11
både modus restituendi allenast blott mentioneras, såväl som och dertill medh
12
bemälte hans frände aldeles utheslutes och förbijgåås. Medan nu störste delen
13
af deras timmellige välfärdh häropå henger och består, ty hafver baron von
14
Kevenhüller hållett högnödigt, att medh vårt gode minne föra en resa uthöf-
15
ver till Eder i Ossnabrugk, att ther praesent så myckit beqvämligare afvachta
16
bättre uthslegh och conditioner i sin och sin frendes restitution och anlägen-
17
heter . Therföre vij och uthi thenne hans begären nådigst hafve beviljat och
18
thenne vår recommendation till Eder velat afgå låta medh den befallning, att I
19
låte Eder än vijdare och på effterföljande sätt hans och hans frendes saak
20
mera recommenderat, nembligen först, att han, baron von Kevenhüller, och
21
hans frende måtte blifva i synnerheet nembde, och icke beblandade tillhopa
22
medh andre uthi instrumento pacis. Sedan och att bemälte hans frände inge-
23
lunde måtte blifva förgäten, som är skedt i det keijserlige och Frantzösche
24
instrumentetz project, men hans frenders restitution icke mindre, än her
25
Pauls sjelff måtte blifva sökt och drifven. Och till det tridie, på det vidh sluten
26
fridh alle förhinderlige orsaker och mothvilligen sökte uthflychter afskäres
27
och både baronerne af Kevenhüller till deres billige praetensioner komma
28
måtte, att dee fördenskull opå det, som lofves och förafskedes, må blifva för-
29
vissade , helst medh en hypothek, såframpt then kan erhållas och nåås. I göre
30
altså häruthinnan Eder möijeligste flijt, arbetandes för bägge baronerne af Ke-

[p. 4] [scan. 60]


1
venhüller till desse expedienter, medh den effect, som länder oss i så måtto till
2
nådigt behagh och them sjelfvom till nytto och välfärdh.

Dokumente