Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
11. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1647 Oktober 4/14

2

Johan Oxenstierna an Salvius


3
Osnabrück 1647 Oktober 4/14

4
Konzept: J. Ox. Slg. A: II = Druckvorlage; Kopie: DG 10 fol. 617–617’ (Beilage H zu Nr. 9).

5
Beantwortung des Briefs des kurbayerischen Gesandten Dr. Ernst (Nr. 3). Besuch General Gold-
6
steins . Postsachen. Königliche Weisung wegen Behandlung der französischen und bayerischen An-
7
gelegenheiten .

8
Med ordinarie lögerdagz posten från Munster kom ett breff till oss både ifrån
9
den Beyerske gesanten doctor Ernst, af innehåll som här hoss fogade copia
10
det med meera uthvijsar. Nu effter vij äre åthskilde och her ambassadeuren
11
stodde i Mönster, dee bemälte doctor Ernst tilläfventyrs lärer sökia lägenhet
12
att få munteligen afläggie thetta sitt värff, så haffver mig tycht var rådeligit,
13
att jag för min person måtte in antecessum något therpå svara, efftersom jagh
14
thet och gör förmedelss thette här hoss lagde breff, som är à cachet volant, att
15
herr ambassadeuren må see dess contenta. Herr ambassadeuren täckes det se-
16
dan tillstella Ludolff eller hvem han finner bequäm, att bärat till den Bey-
17
erske .

18
Sedan her ambassadeur förreste, är här inthet förfallet in tractatu. Generalma-
19
joren Goldsteyn

36
Arnd von Goldstein, ein Sohn des kurbrandenburgischen Rats Kilian von Goldstein. Arnd starb
37
1654 in Königsberg ( Zedler XI Sp. 145).
var, nogot sedan her ambassadeur var sin koos rest, hoss
20
mig och reste i förgår till Minden. Moot her Erskeyn skall han hafva låtit
21
märkia, det han var ille tillfridz att Doglas

38
Robert Douglas (1611–1672), 1643 Generalmajor der Kavallerie, 1647 Generalleutnant, war
39
im März 1647 schwedischer Unterhändler bei den Ulmer Waffenstillstandsverhandlungen
40
( APW [ II C 3 S. 265 ] und [ S. 271f. ] ; Douglas ).
var blefven generalleutenant. Öff-
22
verste Daniel berättar ifrån Minden, att offerstleutnant Wrangel är tijt kom-
23
min från armée, hafvandes bref med sig, som han vill föra hijt, om han kan få
24
keijserligit pass. Thet hafver jag honom idag skaffat och vill nu väntan sjelff.
25
Brefven som idag kommo uhr Sverige, kunde jagh inthet late föllja med then
26
gångande posten, som gick vijd pass klockan 3 sin koos, effter han hinner
27
föge förän them keijserlige som rijder, och thenne går der hoss säkrare.

28
Hvad Hennes Kungliga Majestät skrifver oss samptlig till, thet lägges in ori-
29
ginali här hoss. Hvaruthaff her ambassadeuren seer Hennes Kungliga Maje-
30
stät nådigste svar på vår relation om Servients conferentzer med oss, och
31
hvart uhr Hennes Kungliga Majestäts intention gööra med the Fransöske och
32
Churbeyern. Såsom jag nu förmodar, att her ambassadeur i närvarande con-
33
currence får god lägenhet icke allenast att sondera the Fransöskes ytterligare
34
mening, uthan och till att menagera alt till Hennes Kungliga Majestätz oss
35
förskrefne mål, altså rörer jagh nu inthet meere och particularius therom.

Dokumente