Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
86. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Dezember 11/21

5
[ 63 ] , [ 64 ] / 86 /–

6

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


7
Stockholm 1647 Dezember 11/21

8
Kopie: RR (sv) fol. 3199’–3201.

9
Empfang des Berichtes über die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Kaiserlichen und
10
die Ankunft einiger katholischer Deputierter. Abmachung mit den Kaiserlichen über die Verfah-
11
rensweise und die Resolution der evangelischen Stände zu den Gravamina. Anweisung, die Satis-
12
faktionen für die Soldateska so hoch wie möglich zu treiben, ohne den Frieden aufzuhalten. Ver-
13
handlungen Erskeins mit Wrangel über das Quantum der Satisfaktionen. Anordnung Erskeins
14
Rückreise nach Osnabrück nach Beendigung seines Auftrags bei der Armee.

15
Vij sij aff Eder breff och rapporter uthur Ossnabrügg den 15. och 22. pas-
16
sato

32
Der Bericht vom 22. November/2. Dezember 1647 ist nicht erhalten geblieben.
, att tractaterne emellan Eder och dem keijserlige äre reassumerade och
17
någre aff the catholiske ständernes deputerade ankombne till Ossnabrugg.
18
Enkannerligen huru I hafve afskedat medh dem keijserligom de modo proce-
19
dendi i vijdare tractat , och the evangeliske på the keijserliges proposition
20
fattat en resolution om modo till fullfölja tractatum gravaminum

34
Ebd. S. 806–815.
. Och såsom
21
I theruthi sökia, att punctum satisfactionis militiae icke må blifva den ytterste
22
och sidst affhandlat, så göre I och väl, att I tesmoignere Eder åhuga och hopp,
23
till att kunna sluta friden, enär ständerne i deras anlägenheter och soldatescan
24
i sin betallning äre stälte tillfridz.

25
Härvidh vij icke kunne emoth Eder opåmint låta necessiteten af soldatescans
26
contentements afhandling till en anseenligh summa eller quantum att praeste-
27
ras aff ständerne i Romerske Rijket. Vij kunne väl tänckia, att thesse skole
28
föreskydda theres omögeligheet, att kunna praestera och uthgöra härtill nå-
29
got anseenligit, serdeles ther någre creitzer blefve ifrån then lasten exempte-
30
rade

35
Von vornherein fielen der Burgundische, der Österreichische und der Bayerische Reichskreis
36
aus, da sie für die Satisfaktion der spanischen, kaiserlichen und bayerischen Heere vorgesehen
37
waren, jedoch stellte auch Frankreich Ansprüche und Bayern verlangte mehr als nur den Baye-
38
rischen Reichskreis.
. Men såsom thermedh icke kan blifva afhulpen, eij heller krijget stillat,
31
sålenge soldatescan icke varder appaiserat och stältt tillfridz, så vill ju vara af

[p. 141] [scan. 197]


1
nöden, att I arbete desto styffvare för soldatescan och drijfve hennes conten-
2
tement det högste I kunne och icke komma på det extremum och aldraytter-
3
ste , som vij Eder optäckte vår mening uthöffver, och vij tro kunna omsijder
4
och entligen stadnas vidh vårtt breff aff then *** Octobris i detta än löpande
5
ahret

37
Gemeint ist wohl das Reskript vom 30. Oktober/9. November 1647 ( [ Nr. 49). ]
förr eller i annat fall, än I sij, att friden derpå allena stöta och studza
6
skulle. Hvadh I kunne göra soldatesquens condition i betalningen bättre,
7
theri görer Eder flijt, men icke måste I henne förvärra och förfinga, betäncki-
8
andes icke allenast arméns märkelige tjenster och meriter, uthan och den olä-
9
genheet oss och vår felttmarskalk, som för armeens contentering måste tala,
10
kunde påkomma aff någon hennes ovillje och meutination, ther rychtbartt
11
skulle blifva, att man om hennes förnöijelse icke skulle så högt vara bekym-
12
bratt vidh fridztractaten, att hon ährligen och tillbörligen blefve betaltt. Der-
13
emoth , såsom möijeligheten hoos them, som betalningen praestera skole, i
14
lijka måtto bör betrachtas, att soldatesquens contentement icke blifver bevill-
15
jat i pennen och medh orden, men när det skulle komma till deelningh och
16
executionen, tå föllja lijtet, altså hafva vij och förmenat och befahlat feltt-
17
marskalken , att vidh sådant afseende på soldatescans contentement kasta ett
18
öga på sjelfve görligheten hoos ständerne i Rijket, serdeles att dem icke påför-
19
des ett så stoort, att dem odrägeligen vill falla uthgörat.

20
Och såsom praesidenten och adsistensrådet Alexander Erschein för denne tij-
21
den skall vara vidh armeen, så hafve vij och honom befallatt, att förnimma
22
ännu vijdare felttmarskalkens sentiment häröfver, inråda, hvadh honom till-
23
står i thenne sakens skälige och görlige moderation, styrckia officerere i hop-
24
pet af ett gott uthslagh både, friden och militiens contentement.

25
Men sedan och ther felttmarskalken honom för andre saker vidh armeen icke
26
behöfver, att begifva sigh till Ossnabrügg igen och ther fullfölja sin und-
27
fångne commission i detta höganlägne puncto. Medh honom kunne I theröf-
28
ver förtroligen communicera, och han hoos felttmarskalken och the förnemb-
29
ste i armeen rätta then saken på en tilldrägeligh foot, effter han af generaleren
30
är elskat och hoos dem hafver att seija. Ty ändoch vij uthi vårt breff till Eder
31
af den *** Octobris månde vår ytterste förklaring öfver quanto satisfactionis
32
militiae tillkänna gifva

38
Ebd.
, så ophörer lijkväl hans commission therföre icke,
33
men en vägh som annan blifver i sin kraft, och berörde vår förklaring tjener
34
Eder att veta extremum, att stadna vedh, när värcket synes vela blifva despe-
35
rat , men icke att komma dertill, uthan det aldraytterste. Vij hafva Eder dette
36
till vijdare effterrättelse i thenne saken icke velat förhålla.

Dokumente