Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
202. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 April 1/11

7
[ 182 ] / 202 /–

8

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


9
Stockholm 1648 April 1/11

10
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 470–471; Eingangsvermerk Osnabrück 1648 April
11
17/27; Druck: Gjörwell II S. 467–470.

12
Bestätigung der Briefe vom 13. März. Anwerbung von Rekruten in solchem Umfang, wie es die
13
Kraft des Landes irgend zuläßt. Abordnung Pfalzgraf Carl Gustavs, Magnus de la Gardies und
14
Gustaf Leijonhufvuds zur Armee. Reiseweg Margaretha Brahes nach Deutschland und ihr Ge-
15
folge . Abfertigung Wulfraths mit königlicher Resolution auf Johan Oxenstiernas Forderungen.
16
Bestallung Kleihes als Resident in Kassel. Bevorstehende Abfertigung Biörenklous. Ernennung
17
Salvius’ zum Reichsrat. Schwachheit der Mutter.

18
Medh näste post ankom Din schrijffvelse till mig och Din och Din colleges
19
breff till Kungliga Majestät aff den 13. Martii . Aff hvilke jag förstår, at I och
20
in puncto gravaminum vore tämeligen vijdt kompne, så at hopped syntes
21
kone fattas till ett fredligt uthslag, dog at armaturen gjordes så stoor och
22
stark, som skee kundhe. Gudh dirigere alt och hjälpat till en godh hugnelig
23
och oss nyttig endskap. Vederpartens natur ähr, at föra en på tinnorne och
24
göra stort hopp och esperance, och sedhan vrijdha om vijsaren och settian
25
hvar de vela. Jag sijr ähnnu något ståå tilbakars, som saken sig kan på stöta
26
och önskar, at den senare villan icke blijfver verre ähn den förre. Dogh op-
27
tima speranda, et resten moste befalas Gudhi.

28
Här arbetas medh flijt på recruten så stoor, som man kan uthan rijksens fahra
29
och förblotning komma till väga. Hertig Carl Gustaff phaltzgreffven ähr de-
30
stinerat därmedh uth och till generalissimus; greffve Magnus de la Gardie
31
gåår och medh, dog ähnnu ovist i hvadh qualitet, efter han ähr en aff riksens
32
rådh. Greffve Gustaff Leijonhuffuudt

37
Gustav Adolf Graf Leijonhufvund, * 24. Februar 1619, † 29. November 1656, heiratete 1648
38
Christina Catharina, Tochter Graf Jacobs de la Gardie ( Stammtafeln VIII Taf. 153).
, som hadhe brullop för fjorton dagar
33
sedhan, gåår uth som generalmajor aff infanteriedt. Gudh giffve till lyckan.

34
Hvadh fru Margretha Brahes uthresa vedkommer, så siir jag väl, at ehuru alt
35
däruthe hoos Eder löper, så moste Du fuller lijkväl affbijdha. Gudh unne lijff

[p. 374] [scan. 430]


1
och helsan denne sommaren däruthe. Hvarföre jag för månge orsaker inted
2
anned rådh finner, ähn at hon motte medh heder och efter begges Edre con-
3
dicion föres medh första lägenheet uth till Dig. Om vägen och följed ähr jag
4
bekymbrat. Om vägen hafver jag schreffvedt min mening för dette medh
5
tvenne poster, svar på Dine breff och min mening öfver seglazen ifrån Göthe-
6
borg på Bremen, och hafver fördenskuldh denne gong inted at settia därtil,
7
alldenstundh jag ähnnu är i samme mening. Holler den seglazen för dette
8
folkedt icke så säker, eller dem ju obequemb. Den andhre på Wismar holler
9
jag tryggare och vaanligere. Och där Du funne den godh, icke mykedt besvär-
10
ligere ähn den andhre, fördy där fru Margretha medh sit följe sattes hädhan
11
öfver sjön till Wismar, så kundhe hon säkerlig och medh godh bequemblig-
12
heet komma därifrån och till Boijtzenburg genom Mekelborg till landz, hva-
13
rest man kundhe haffva en godh fahrkost ifrån Hamburg på Elffwen och
14
segla medh den neder till Stade Hamburg förbij. Dädhan man sedhan kundhe
15
komma den ringa vägen igenom ertzstifftedt och Hennes Kungliga Majestäts
16
garnisoner på Bremerstadh, hvarest Du då efter Din lägenheet kundhe mötha.
17
Och vore dette säkrere och ju föga mehra mödha ähn ded andhra. Följed
18
härifrån söker jag till at disponera fru Kirstin Brahe, her Åke Tots

35
Kirstin Brahe war wohl die eine Schwester Margarethas. Åke Todt ist nicht näher bestimm-
36
bar .
och Din
19
syster Kahrin därtill. Hvadh för mansperson aff qualitet jag kan finna därtill,
20
ded veet jag icke. Skall dogh sökia därefter. Om tijdhen kan jag ähnnu prae-
21
cise inted schrijffva mehra ähn dette, at jag holler därföre hon bequemest kan
22
resa härifrån i Maio, anten medh dedsamme at recruten föras uth heller strax
23
derefter. Lät mig så hastigt möijeligt veta Din mening. Och såframpt Dig
24
behager den vägen på Wismar och ded setted jag nu schrijfver om, serdeles
25
på Elffwen och Stadhe, så kantu underhanden lathe göra praeparatorier
26
därtill.

27
Wulffratt ähr hädhan affärdat medh resolution på Dine postulata, och mener
28
jag honom vedh denne tijdh at vara hoos Dig. Kleij ähr förordnedt till resi-
29
dent i Cassel och affreest igåår. Biörnekloo ähr fuller ähnnu quar, dogh me-
30
nar jag honom strax efter helgedagarne at få sin afferding. I onsdags, som var
31
den 28. Martii, resolverede drotningen, at taga Salvium i rijkedzrådh . Däraff
32
kantu sij och döma vår stat och consilier. Denne gongen inted mehra, uthan
33
befaler Dig Gudh till lijff och själ. Din moder försvagas dageligen och börjar
34
nu gåå som en skugga. Hon helsar Dig medh sin moderliga kärleek.

Dokumente