Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
53. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 November 1/11

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 November 1/11

4
Eigh. Ausf.: A. Ox. Slg. B: I.

5
Hoffnung auf baldige Befreiung von der Tätigkeit in Osnabrück. Beantwortung des kurbayeri-
6
schen Manifestes. Frohe Aussichten wegen seiner, Johan Oxenstiernas, Heirat trotz Abneigung der
7
Schwiegermutter.

8
Jagh förorsakas att göra denne gången ett litet och kort breff aff vissa tillfälle,
9
den jagh så inthet kan exprimera. Och ähr fuller och af stoor deel orsaken
10
defacten aff materie, ty vij här nu uthan action och handlingh för ett tijdh
11
förnöja måste. O, ut possem hoc liberari carcere! Jagh haffver eljest alt nu
12
bekommit min käre her faders skriffvelse aff den 16. Octobris

32
Richtig: 17. Oktober 1647.
. Jagh vill in-
13
thet röra om Churbeyerens beskylningar eller och det svaret, vij eller jagh
14
(Salvius non vult mordere) mena, att därmoot alt låtha uthgan. Min käre her
15
fader försäkra sigh lijkväl, att han, Bavaricus, skall fåå sin deel och svar aff
16
oss, som det sigh bör.

17
De privatis haffver jagh nu inthet att skriffva quia sum omnimodo consolatus
18
spe

33
Johan Oxenstierna spielt damit auf seine baldige Vermählung mit Margaretha Brahe an.
. Alenast min svärfrumoder förnimmer jagh var migh något ogunstigh,
19
men det låter sigh, ut spero, öffvervinna.

20
[PS]: Matri, sorori et proximis quibuscumque et cognatis mea filialia et quam-
21
vis convenientia servilia rogo vobis deferre.

Dokumente