Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
156. Beglaubigungsschreiben für den Referendar Heinrich Wulfrath an Carl Gustaf Wrangel Stockholm 1648 Februar 26/März 7

17
–/ 156 /–

18

Beglaubigungsschreiben für den Referendar


19

Heinrich Wulfrath an Carl Gustaf Wrangel


20
Stockholm 1648 Februar 26/März 7

21
Kopie: RR (sv) fol. 254’–255’.

22
Überbringung eines königlichen Reskriptes an Wrangel, Besprechung der anliegenden Sachen und
23
danach sofortige Rückreise nach Schweden.

24
Mädan någre våre anlägenheeter, her feltmarskalck, hafva kräfdt och fordrat
25
een förtroligh communication medh Eder, som icke såväll och beqvämmeli-
26
gen hafver syntz låtha sigh göra skriffteligen som förmedelst någon förtrogen
27
man, den som jempte vår skrifvelsse och memorial mundtligen underrättelsse
28
af oss undfå och medh Eder uthur alt communicere måtte och kunde, ty
29
hafve vij gott funnit, att till Eder affärda vår troo tjänare och referendarium
30
vedh fredztractaten, Hindrich Wulfrath, uptäckt honom vårt tilståndh, före-
31
hafvande och dessein, och befalt honom, sin undfångne memorial Eder att
32
meddeela, så och vårt tanckar att förklara, inthed tviflandes, att han dett alt
33
medh flijt och trooheet görandes varder, och försäkra vij oss på Eder försich-
34
tigheet , dexteritet och troheet emoth oss och fäderneslanded, dedh I alt,
35
såsom vij ded nådigst mene, förstå och uptaga och Eder rådh, mening och
36
tanckar oss underdånigst igen vetta låta, så och bemälte Wulffrath uthan
37
drögzmåhl till oss tilbakars på ded snaraste igen affärda till den ända, att

[p. 287] [scan. 343]


1
ingen tijdh må blifva försumat och vij vare saker och förehafvande, så tijdigt
2
skee kan, inrätta måge och kunne. Dette fordrar sjelfve saken och vår nådig-
3
ste tilförsicht till Eder, efftersom I ded öfrige hafve af honom sjelf till för-
4
stå .

Dokumente