Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
125. Königin Christina an Salvius Stockholm 1648 Januar 20/30

23
–/ 125 /–

24

Königin Christina an Salvius


25
Stockholm 1648 Januar 20/30

26
Kopie: RR (sv) fol. 52–52’.

27
Bestallung Schweder Dietrich Kleihes als schwedischer Resident am Hof der Landgräfin von
28
Hessen-Kassel.

29
Vij, Christina etc., giöre vitterligit, att såsom vij hafva haft funnit, att förordra
30
vår troo undersåthe och lehnman, oss elskeligh edell och välbördigh Schwe-
31
der Dieterich Kleihe, att vara vår resident hoos Hennes Kärligheet fru landt-

[p. 218] [scan. 274]


1
grefvinnan af Hessen-Cassell, altså hafve vij undt och förordnadt, efftersom
2
vij i detta vårt öpne breefz krafft unne och förordna honom till ahnligh löhn
3
och underhåldh, sålänge han i bemälte landstjänst brukat blefver, femtonhun-
4
drade Rijkzdaler, att bekomma af vår legat eller resident i Hamburgk. Här
5
alle som vederböre, eenkannnerligen och så myckit underhållet vidkommer,
6
vårt cammerrådh och bemälte vår legat eller resident i Hamburgk hafve sigh
7
att efterrätta, icke giörandes honom, residenten Kleihe, heremot hindra eller
8
mehn, men hållandes honom samma 1500 Rijkzdalers åhrlige löhn och be-
9
ställning alle åhr, sålänge han i then tjänsten brukadt varder, bekomma och
10
mechtigh blifva.

Dokumente