Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
70. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 November 27/Dezember 7

16
–/ 70 /–

17

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


18
Stockholm 1647 November 27/Dezember 7

19
Kopie: RR (sv) fol. 3137’–3138’.

20
Nicht zustande gekommener Vergleich zwischen der Landgräfin von Hessen-Kassel und Land-
21
graf Georg von Hessen-Darmstadt in der Marburger Streitsache. Auftrag an Wrangel, Hessen
22
vor dem Feinde zu retten, und an die Gesandten, die hessischen Angelegenheiten kräftig zu be-
23
fördern .

24
Eder drager väll till minnes, hvadh vij Eder uthi och vårt bref af den 12. Junii
25
innevarande åhr monde recommendere och befalla uthi den emellan Hennes
26
Kärligheet fru landgrefvinnan af Hessen-Cassel och landgrefve Jörgen af Hes-
27
sen -Darmstadt verserande tvistige Marpurgiske saken att taga i acht och
28
hjelpa till endskap på det sätt och effter det afftaal och förslagh, som emellan
29
Eder och them kongelige Frantzösiske commissarierne theröfver var belefvat.
30
Nu spörja vij medh nåder Eder therutinnan använde flijt och tesmoignerande
31
alfvar, therigenom Hennes Kärligheet vederpart skall vara förorsakat och
32
kommen närmare opå accommodationsmedel, ity att å bägge sijdor effter plä-
33
gadt particulartractat skall på begge principalernes egen ratification, innan
34
visse dagar att uthvexlas, vara oprättadt ett vist slut i saken

36
Kassel 10./20. Oktober 1647; Druck: Meiern IV S. 477 –481.
, men landgrefve

[p. 117] [scan. 173]


1
Jörgen tergiversera sin ratification theropå att uthantvarda, görandes sigh
2
uthan tvifvel för denne tijden hopp om fiendens progresser och sin sakz bät-
3
tre postür och uthslagh. Såsom nu höghbemälte fru landtgrefvinna hafver gif-
4
vit oss genom sin resident här vidh vår hoff, Bodenhusen

34
Regner Badenhausen, 7. Oktober 1647 – 3. August 1650 hessischer Resident in Stockholm ( Re-
35
pertorium
I S. 265).
, tilkänna, att ther
5
landgrefve Jörgen icke ville ratificera samma gjörde slut effter förloppet af
6
then i tractaten determinerade och sedan theropå bevilljade någre dagars frist
7
och termin

36
Schreiben Landgraf Georgs von Hessen-Darmstadt an den Friedenskongreß. Gießen 26. No-
37
vember /6. Dezember 1647; Druck: Meiern IV S. 482 –483.
, ville och Hennes Kärligheet hafve then tractaten och slutet o-
8
gjordt och oprefvet medh remission till generalfriztractaterne i Ossnabrügk
9
och Münster. Altså och emedan Hennes Kärligheet ther hoos fliteligen begä-
10
rer , vij ville i thet fallet å nyo recommendere Eder thens sakens reassumption
11
och befordring, alt effter det förslagh och project, som förr var emellan Eder
12
och them Frantzosiske commissarierne belefvet och vij Eder förledne sommar
13
i nåder recommenderade, att then Marpurgiske saken och theri oprättande
14
beslut motte thereffter inrättas. Såsom och att I ville låte Eder Hennes Kärlig-
15
heet satisfaction och andre ännu oerörtrade och oafhandlade saker på tracta-
16
ten till det bästa vara befallade. Efftersom vij och lägge her hoos een copia af
17
thet bref, som Hennes Kärligheet sjelf till oss hafver, honom och armeen ad-
18
sistence till sitt landz errätning, låtet afgå, så och af residentens memorial,
19
som oss han hafver uthi thesse saker öfverantvardat, att I må desto bättre
20
theraf sij Hennes Kärligheet anlägenheet och postulatum. Så altfördy vij
21
ganska gärna bevijsa och göra Hennes Kärligheet alt gott och vilfärigt bij-
22
ståndh i kriget och fridztractaterne; hvarföre, och såsom vij Hennes Kärlig-
23
heet landtz errätning och succurs vår feltmarskalck hafve fliteligen recom-
24
menderat , altså är och vår nådige villje och befalning, att när then tvistige
25
Marpurgiske saken, serdeles i fall then emellan bägge linierne plägade tractat
26
och oprättade slut icke blifve af landgrefve Jörgen adimplerat och ratificerat,
27
kommer till generalfridztractaterne, I tå therhän och görligen adsistere Hen-
28
nes Kärligheet fulmechtige och deputerade, att then varder på thet berörde
29
och Eder sampt dem Frantzosiskom emellan placiterade förslaget inrättat, af-
30
handlat och sluten; jämväll och låte Eder Hennes Kärligheet satisfaction och
31
flere vidh fridztractaterne oertörtrade puncter och saker till all möijeligh be-
32
fordringh och gott uthslagh vara befallade. Deruthinnan skeer oss till nådigt
33
behag, när I sålunda fulbringe och effterkomme I vår befalning.

Dokumente