Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
78. Biörenklou an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 Dezember 3/13

4
–/ 78 /–

5

Biörenklou an Johan Oxenstierna


6
Osnabrück 1647 Dezember 3/13

7
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 935, Nr. 11.

8
Freude über die baldige Rückkehr Johan Oxenstiernas nach Osnabrück. Zurückhaltung der Kai-
9
serlichen und Katholiken in seiner Abwesenheit. Verfängliche Schrift der Gegenseite aus der Fe-
10
der der Franzosen, Adamis und Leuchselrings, der Todfeinde der Lutheraner. Fromholds Beteue-
11
rung , es handele sich um keine offizielle Schrift.

12
Eders Grefflige Nåde och Excellentz nådige breff uhr Fisel hafver jag i thenne
13
affton inmoot tije med underdånig reverentz undfått. Thet frögder icke alle-
14
nast mig, uthan och hela staden, förnembligen alle gesantherne, att Eders
15
Grefflige Nåde och Excellentz äre på återreesan ochså när förhanden. Här är
16
fuller inthet förefallet, som kan hafva requirerat Eders Grefflige Nåde och
17
Excellentz närvaru. Men så troo samblige, att catholici eller och caesarei
18
sjelffva skjutha nu skulle på dat, att Eders Grefflige Nåde och Excellentz ären
19
sin kooss, hållandes thermed tilbaker med sijn declaration.

20
Monsieur La Cour communicerade igår ett exemplar aff ett vederpartens
21
skrifft, som föga doger och jag nu inthet kan finna till att sända. Thet inne-
22
halle een hoop fåfänge differentier spundne uhr her Frantzos hufud och hanss
23
gesellens, Adami och Leutzlering, Lutheranorum immortalium hostium. Nu
24
hafver her Fromholt lofvat, att thett conceptet inthet är thet rätte, uthan att
25
thet vore så slupitt uhr händerna. In summa: Här är inthet försumit, och liq-
26
vähl tyckes vore gott, att Eders Grefflige Nåde och Excellentz ut anima nostri
27
tractatus äre här in loco, hvartill jag önskar lycka.

Dokumente