Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
80. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Dezember 5/15

9
–/ 80 / [ 99 ]

10

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


11
Stockholm 1647 Dezember 5/15

12
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 426–426’; Eingangsvermerk Osnabrück 1647 Dezem-
13
ber
21/31; Druck: Gjörwell II S. 435–436.

14
Ausbleiben der Post und Warten auf den Bericht über das Treffen mit Volmar. Günstige Auf-
15
nahme des Briefs Johan Oxenstiernas im Hause Brahe. Noch zu treffende Absprache mit der
16
Mutter von Johans verstorbener Gemahlin. Hoffnung auf einen guten Ausgang der Angelegen-
17
heit .

18
Med nästa post ankomme inga breff ifrån Osnabrygge och schrijffver Schut

32
Heinrich Schute, schwedischer Postmeister in Hamburg.

19
ifrån Hamburg, at posten vore den gongen uthebleffven. Hafver därföre inted
20
at svara på denne gongen, uthan förvänter med första ifrån Dig underrettelse
21
öfver ded, som emellan Eder och den keijserlige Wolmar ähr passerat, så och
22
huru sakerne emellan vår och den keijserlige armeen lära afflöpa, med inner-
23
lig önskan och bön, at Gudh alt styra ville till sins nampns ähro, hans för-
24
samblings , vårt fäderneslandz och alles våres velferd och bestha.

25
Din schrijffvelse till f[ru] M[argaretha] B[rahe] (efter hon ähr hoos sin fru
26
moder på Ridboholm) hafver jag henne öfversendt med en min tjänare och
27
schreffvedt henne därjempte till. Alt hafver varit där i hused välkommet och
28
hafver hon åtherschreffvedt Dig till och recommenderat mig breffvet, som
29
Du nu med dette hafver at undfåå. Med Din svärmoder hafver jag ähnnu
30
inted afftaalt för andre mine besvär skuldh, som mig åligge och jempte ålder-
31
domen och krefftlösheten tryckia mig, dem jag icke så alla kan och vill för-

[p. 132] [scan. 188]


1
troo pennan. Lijkväl skall jag intet latha eller förgäta, hvad jag veet i Din
2
frånvaru at vara Dig till heder heller nytta, såvijdha jag orkar och förmåå.
3
Finner och alt så disponerat, så at jag hoppas, alt skole föras och dirigeras
4
medh Dit contentament, heder och nytta. Därom jag framdeles vijdhare.

Dokumente