Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
31. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Oktober 16/26

3
[ 333 ] / 31 / [ 51 ]

4

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


5
Stockholm 1647 Oktober 16/26

6
Kopie: RR (sv) fol. 2893–2893’.

7
Bestätigung des Berichts der Gesandten vom 27. September. Beantwortung des Schreibens des
8
Kurfürsten von Bayern und Widerlegung seines Manifestes. Aufforderung der Königin an die
9
Gesandten, sich zu den von Bayern gegen sie erhobenen Vorwürfen zu äußern.

10
Eder skrifvellse af den 27. näst förvekne månadtz Septembris, troo män och
11
commissarier vidh fridztractaten, ähr oss här i förgår på ordinarie posten öf-
12
ver Hamburgh väl vorden inhändigat, af hvilken vij sij och förnimme tillstån-
13
det deruthe och huruledes den eene och andre fattar åthskillige impressioner
14
af Beierfurstens armistitii brytande, sampt att I så fatte saker täncke, att reesa
15
öfver till Munster och der så hoos Fransche plenipotentiarierne som andre
16
menagera närvarande tijdz beskaffenheet, som sigh bäst giöra låter, medh
17
hvadh mehre I uthi bemälde Eder skrifvellse uthförligen rapportere.

18
Såsom vij nu hafve ett godt contentament af Eder härtill fördhe consilier,
19
befinnandes dem vara funderade och vår intention som Eder medhdeelte or-
20
dres och instruction lijkformige, altså hafve vij oss på dedh eene och andre för
21
otta dagar sedan uthförligen förklarat , så att vij vidh så fatte saker inthet sij
22
något stoort deruthi att vijdare påminna.

23
Allenast, effter Beyerfursten icke allenast hafver feltmarskalcken Wrangell ar-
24
mistitiumet opkundigat, uthan och oss tillskikat ett Tyskt breef och deruthi
25
sitt manifest innelagdt, så hafve vij derpå uthi vårt Svenske språåk så svarat ,
26
som vij hafve befunnet oss anstå vidh denna tijdz beskaffenheet och I af des
27
här hoos gående copie hafve att see. Sjelfve brefvet medh translaterat copia på
28
Tyska

36
Druck: TE VI S. 91–94 d. d. 15./25. Oktober 1647.
hafve vij välbemälte feltmarskaalk sandt tillhanda och honom befalt
29
det medh trompetter öfverskickia Beyerfursten sjelf, män den Tyske copien
30
skall någon af hans rådh, och hälst Küttner

37
Johann Küttner, kurbayerischer Kriegsrat ( APW [ II C 3 S. 272 Anm. 2). ]
, som armistitii tractaten hafver
31
bijvistat, tillfogas, att dee deruthur må förstå, hvadh i mehrbemälte breef in-
32
nehålles och förmäles. Såsom der hooss een stoor deel af skulden uthi bemälte
33
manifest skuddes inpå Eder att Eder discurser och actioner, så förmodade vij,

[p. 55] [scan. 111]


1
att I den behörligen förläggie och Eder på vijss och sätt, som vederbör, rätte-
2
ligen ursachte och justificere

34
Das geschah im schwedischen Gegenmanifest: Druck: TE VI S. 84–91.
.

Dokumente