Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
333. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 September 27/Oktober 7

17
–/ 333 /–

18

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


19
Osnabrück 1647 September 27/Oktober 7

20
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 558–561; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Ok-
21
tober
14/24.

22
Bruch des schwedisch-bayrischen Waffenstillstandes durch Bayern; protestantische Befürchtungen
23
eines abgekarteten Spiels zwischen Bayern, Frankreich sowie den katholischen Reichsständen.
24
Günstige militärische Situation von den Kaiserlichen erwartet. Unterredung mit La Cour: Militä-
25
rische und finanzielle Unterstützung durch Frankreich erwartet. Unterredung mit Wettstein:
26
Haltung Frankreichs zu Bayern. Reise nach Münster geplant. Unterredung mit Scheffer: Branden-
27
burgische Kontribution an Hessen-Kassel; brandenburgische Haltung zu Bayern; verdächtige Bera-
28
tungen der Hgg. von Braunschweig-Lüneburg und Sachsen. Militaria.

29
Det hafver icke allenast Erpigni refererat till de Frantzösiske plenipoten-
30
tiarierne , uthan inkombne bref och adviser uhr öfvercreijtzerne confirmera
31
att Bavarus hafver bruttit armistitium och förklarat sig för fiende emot
32
E. K. M:tt

37
Vgl. Riezler S. 629f.; Odhner S. 251.
, men med Franckrijke sägz han ville obrotzligen holla de
33
oprättade stilleståndzpacta. Hvad rationes han förebärer och allegerar
34
vijsar bijfogade copia manifesti under lit. A . Såssom vij nu ifrån den ena
35
tijden till den andra, enkannerlig sedan det begyntes tala om dette armistitio,
36
E. K. M:tt hafve effter vår underdånigste plicht om alle saker och hela

[p. 607] [scan. 663]


1
tractaten gifvit part och effterrettelsse, altså förhoppes vij att E. K. M:tt,
2
läsandes åfvanbe:te Beyerske manifest, lärer sjelf deruthur märkia och döma
3
med hvad deels impertinente och med håren tijt dragne, delss opdichtade
4
invendninger han vill denne sin action beskönia och vrijda een god deel
5
af skullan in på oss. Vij vele efftertänckia huru det kan blifva behörligen
6
förlagt. Opå denne ruptur skall Bavarus sjelf, som lit. B inneholler, hafva
7
skrifvit till staden Memmingen

43
Vgl. Riezler S. 635.
och hans gen. vachtmester de la Pierre
8
till commandanten dersammestedes, hafvandes nu een deel af sitt folck
9
derförre. Een deel beholler han hemma till defension af sitt land, och resten
10
skall vara sänder Käijsaren till secours. Hvad för discoursser de i Munster
11
föra härom och huru högt facit catholici sättia härpå, det ähr lätt att con-
12
siderera och till een deel att förnimma af bijfogade relationer uhr Munster
13
under C och D.

14
Evangelici apprehendera och mächtig ting och befara att Franckrijke
15
sticker under detta spelet, effter d’Avaux hafver lofvat dem catholiske att
16
Franckrijke intet ville häreffter hålle någon armée i Tyskland och Tourenne
17
vore nu sin koos. Churbeyerske abgesandten Crebs vore och qvarblifvin i
18
Franckrijke och dee Beyerske eede effter sin begiäran in och uth i Lauingen,
19
sampt annat slijkt, som synes fästa den meningen att alle catholici hafva
20
gjordt någon hemlig alliance att hindra de evangeliskes interesse i denne
21
tractaten.

22
Crane, varandes i går hoss mig, Salvium, berömbde feldtmarschl. her
23
Wrangel för een klook och braff soldat, som hafver emot de käijserliges
24
mening hållit sig så lenge och med god förfatning deroppe i Behmen. Nu
25
effter de käijserlige allena vore honom icke allenast tree gånger öfverlägne,
26
uthan finge de Beyerske dertill, meente han de skulle snart komma till rätta
27
med honom. De käijserlige fölgde honom på hälarne, och Beyern ville
28
böijan förre genom Öfverpfaltz. Man låter hans discurser till sin ohrt.
29
Derpå ähr och behörligen svarat.

30
Vijd så beskaffe saker, der hela svallen vältras in på E. K. M:tz hufvdarmée
31
och det almänne väsendet synes derigenom lätteligen kunne sättias i fahra,
32
hafve vij talt med La Cour och honom med tjänlige argument repraesenterat
33
att det nu vore högnödigt att Frankrijke 1) brachte een starck armée in på
34
Tyske botnen, som kunde föras emot Bavarum, och 2) grepo E. K. M:tt
35
under armerne med double subsider, effter E. K. M:tz armee hafver i denne
36
sommar allena oppehollit fienden och dermed lijdit stor afbräch, efftersom
37
der skole vidh pass 4000 ryttere gå till fotz vid armeen.

38
Till att contestera det Franckrijke ville effter alliancen blifva och stå med
39
E. K. M:tt hafver be:te La Cour communicerat oss copier af det som skall
40
vara skrifvit till churfursten af Cöln om hans ruptur, som lit. E vidlyfftigere
41
betyger. På samma sätt meenar han att Franckrijke lärer sig förklara emot
42
Beyern.

[p. 608] [scan. 664]


1
Borgmestere ifrån Basel

40
Wettstein, Johann Rudolf: * 1594, † 1666; 1619 Mitglied des Baseler Stadtgerichts, 1620 Rats-
41
herr
, 1645 Bürgermeister. Vgl. Wettsteins Diarium 1646/47, bearbeitet von Julia Gauss ;
42
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz VII S. 503.
, kommande i förgår från Munster, berättar oss det
2
duc de Longeville och Servient skole emot honom hafva tesmognerat ett
3
stort missnöije öfver denne, Bavari, action, hvilken vore så fatt att hon
4
moste honom ruinera. De protesterande måtte man intet låta fälla modet;
5
deras saak kunde härigenom blifva bättre ähn någonsin för. Frankrijke
6
kunde intet fuller strax bryta uth med Beye[rn], effter de intet hade någon
7
armée för händer. De hoppades att han skulle nu snart komma och Beyern
8
dermed få sin löön.

9
Effter vij befinna concurrencen af sakerne vara vichtig och af stort effter-
10
tänckiande , så hafve vij före een reesa öfver till Munster att få desto bettre
11
tala och repraesentera den Frantzösche närvarande tijdz beskaffenhet och
12
tillstånd och att fatta een viss resolution med dem öfver ett och annat, som
13
oss samfälligen åligger.

14
Hessen Casselske gesandten Scheffer var i dag här hoos oss och berättade
15
att Churbrandenburg hafver afsagt landtgrefl. Furstl. N:de contributionen
16
i land von Bergen

44
Wohl Gft. Ravensberg, vgl. [ Nr. 334 ] .
, hvilken contribution belöper sig månadtligt på 3000
17
rijckzda:r, begiärandes att vij ville, äfvensom de Frantzösiske hafva tillsagt
18
och lofvat, holla de Churbrandenburgiske före och derhän förhjelpa att
19
samma contribution måtte häreffter som för föllja och gifvas. Man märkte
20
fuller af churfurstens actioner att han ställer sig i förfatning. Nu effter
21
högbe:te churfurste hafver alt härtill lithet nog sig vijnlagt om det all-
22
männe väsendet och intet låter sig hoos chronorne anmäla, så hade chro-
23
norne så mycket meer orsak att see på honom och i tijd förhindra hans
24
opkompst. De[n] Churbrandenburgiske abgesandten Fromholt hade i går
25
uthan sky berömbt Churbeyerns action med ruptura armisititii och lagt
26
dertill att om icke flere i rijket giöre detsamma och fatta sine saker ihoop, så
27
komma de intet till rätta med chronorne och få aldrig fridh. Uhr landet
28
Luneborg berättes att hertigerne af Sa[unleserlich] och Brunsswijk-Luneborg
29
skole hafva före een sammankompst i Bussbach, effter all apparence att rådläg-
30
gia om någon förfatning, efftersom och hertig Christian Ludowich

43
Christian Ludwig, Hg. von Braunschweig-Lüneburg: vgl. [ Anm. 2, S. 243 ] .
skall hafva
31
rest dijt op. In summa, han, Scheffer, tychte att de ginge hafvande med
32
någre otijdige consiliis och förde slätta och fast efftertenckelige discursser
33
dem vij motte betrachte och därhoos supportera landtgref. Furstl. N:de,
34
som står beständigt och arbetar med ijfver för det allmänne väsendet.

35
Vij hafve lofvat alle möijelige officia dertill, när vij afsee legenhe[et] och
36
tijd att effectuerat.

37
Vij finge för någre dagar bref ifrån legatione Gallica, deri de bedje vij ville
38
varna gen. Königzmarck att tillfoga de Förende Nederlandske Provincierne,
39
nu mädan han står emot Lamboy uth med Nederlandske grentzerne, någon

[p. 609] [scan. 665]


1
skada. Derpå vij och strax skrefve be:te general till, som copierne under F
2
och G, så de Französkes till oss, som vårt till Königzmarck med mehra
3
detta förklara. Königzmarck ståår ähnnu vidh Rhenen

40
Wohl Rheine.
i förre postour och
4
skall i föregår hafva gjordt fienden något afbräck. Hvad han och h. Erskein
5
hafva sedan vårt sidste af den 20 huius [ 20./30. September ] skrifvit hvaran-
6
nan till om opmarchen, det finnes under H, I, K.

7
Hamburger posten som i dag kom brachte inge bref med sig uhr Sverige,
8
föregifvandes att Danske posten intet var kommen till Hamborg när denne
9
gick derifrån.


10
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 7 ]:


11
A: 562–570 Wollbegründete billigmäßige ursachen, warumb Ihre Churfurstliche Durch-
12
laucht in Beyern bewogen worden, dem Schwedischen feldmarschall herrn Carl
13
Gustaff Wrangell das mitt ihme im nahmen der crohn Schweden den 14:ten Martii
14
diß 1647. jahres zu Ullm geschlossene armistitium den 14:ten dies monats Septembris
15
wieder auffzukündigen

16
B: 571–571’ Kf. von Bayern an den Magistrat zu Memmingen. München 1647 September 19
17
572 Generalwachtmeister de la Pierre an den schwedischen Kommandanten zu Memmingen.
18
o. O., o. D.

19
C: 573–574 Fehr an Fromhold. Münster 1647 Oktober 4

20
D: 575–576 Avise

21
E: 577–578 Die französischen Gesandten an den Kf. von Köln. o. O., o. D.

22
F: 579–579’ Die französischen Gesandten an die schwedischen Gesandten. Münster 1647 Okto-
23
ber 2

24
G: 580–580’ Johan Oxenstierna und Salvius an Königsmarck. Osnabrück 1647 September 25/
25
Oktober 5

26
H: 581–581’ Königsmarck an Erskein. Feldlager bei Rehne [ Rheine ] 1647 September 22/
27
Oktober 2

28
582 Erskein an Königsmarck. Osnabrück 1647 September 24/Oktober 4

29
I: 583 Königsmarck an Erskein. Feldlager bei [Rheine] 1647 September 24/Oktober 4

30
584 Erskein an Königsmarck. Osnabrück 1647 September 25/Oktober 5

31
K: 585–585’, 586 zwei Schreiben: Königsmarck an Erskein. Feldlager bei [Rheine] 1647 Sep-
32
tember 25/Oktober 5

33
586’–587’ [Erskein] an Königsmarck. Osnabrück 1647 September 26/Oktober 6

34
588–593 Avise

35
594–594’ Billerbeck an G. Keller [Ausfertigung].K[öln] 1647 Oktober 3

36
595 Schreiben des Rittmeisters Hans Georg Keller [Auszug]. Landshut 1647 September 8/18

37
596 Avise

38
597 Offener Brief des Kaisers. Pilsen 1647 September 7; vgl. Meiern V, S. 48–50

39
598–599 Avise

Dokumente